Newyddion

Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Niwroamrywiaeth a’r Model Cymdeithasol o Anabledd

Y Model Cymdeithasol o Anabledd yw un o’n prif werthoedd yma yn Anabledd Cymru. Rydym yn gweithio’n ddiflino i hyrwyddo dealltwriaeth, mabwysiadu a gweithredu’r Model Cymdeithasol ledled Cymru. Gwyddom y bydd perthynas pawb â’r Model Cymdeithasol yn wahanol a chredwn ei bod yn bwysig amlygu profiadau’r rhai sydd wedi ac sydd dal i weithio i […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r wasg: Adroddiad yn canfod achosion cynyddol o dorri hawliau pobl anabl

Mae Sefydliadau Pobl Fyddar a Phobl Anabl y DU wedi lansio adroddiad deifiol heddiw sy’n gwerthuso perfformiad y llywodraeth saith mlynedd ar ôl canfyddiad y Cenhedloedd Unedig o droseddau difrifol a systematig yn erbyn hawliau pobl anabl oherwydd llymder a diwygio lles. Dywedodd Kamran Mallick, Prif Weithredwr Disability Rights UK, “Mae’r dystiolaeth yn glir, mae’r […]


Ar gefndir gwyrddlas, mae testun gwyn yn dweud Newyddion Anabledd Cymru. Isod mae'r geiriau Cynhadledd Flynyddol uwchben y pennawd Herio Ystradebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a'r Cyfryngau. Mae logo AC wedi'i osod o dan y pennawd ar yr ochr chwith ac ar y dde mae testun sy'n dweud: Dod â darlledwyr, newyddiadurwyr a phobl anabl at ei gilydd i feddwl am y portread o bobl anabl yn y cyfryngau. Lleoliad: Clwb Criced Sir Forgannwg ac Ar-lein. Dyddiad: 17 Hydref 2023.

Herio Ystradebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a’r Cyfryngau

Daliwch y dudalen flaen! Mae Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Anabledd Cymru yn dod i Gaerdydd ddydd Mawrth 17 Hydref 2023. Ymunwch â ni yng Nghlwb Criced Sir Forgannwg ac ar-lein wrth i ni ystyried cynrychiolaeth a phortread pobl anabl yn y cyfryngau. Dros y blynyddoedd, anaml y mae straeon newyddion ac erthyglau yn […]


Testun gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n darllen: Dewch yn Aelod Bwrdd! Rhowch lais cryfach i bobl anabl drwy: Ddatblygu polisi a gwaith AC. Rheoli pobl ac arian AC. Hyrwyddo Anabledd Cymru. Gwnewch gais nawr. www.disabilitywales.org. Mae logo AC wedi cael ei osod mewn cylch gyda border oren wrth ochr y testun ac mae tri sgwâr oren uwchben ac o dan y siâp.

Dewch yn Aelod Penodedig o Fwrdd Anabledd Cymru

Ydych chi’n angerddol am hawliau a chydraddoldeb anabledd? Oes gennych chi syniadau creadigol a all symud ein sefydliad ymlaen a rhoi llais cryfach i bobl anabl ledled Cymru? Mae’r dyfodol yn gyffrous yma yn Anabledd Cymru a gallech chi fod yn rhan ohono trwy ymgeisio i fod yn aelod penodedig o’r bwrdd.  Anabledd Cymru (AC) […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Press Release: Disabled People’s Organisations demand full disclosure in COVID Inquiry

PRESS RELEASE  6 JUNE 2023 DISABLED PEOPLE’S ORGANISATIONS DEMAND FULL DISCLOSURE IN COVID INQUIRY At a preliminary hearing of Module 2 of the Covid Inquiry on 6 June 2023 four national Disabled People’s Organisations (DPOs): Disability Action Northern Ireland, Disability Rights UK, Disability Wales and Inclusion Scotland have argued for full disclosure of Government Whatsapps and […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Gweithio fel intern yn Anabledd Cymru: Profiad Rosie

Dros y blynyddoedd, rydym wedi croesawu nifer o interniaid i ymuno â thîm AC i roi cyfle iddynt ddysgu mwy am yr hyn rydym yn ei wneud a chael profiad ymarferol ym mhob agwedd o’n sefydliad. Ein recriwt diweddaraf oedd Rosie, myfyriwr blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caerdydd. A ninnau newydd symud i’n cartref newydd yng […]


Teitl mewn ysgrifen gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n dewud Ymchwiliad Covid-19 y DU. Oddi tano mae logo'r ymchwiliad a logo Anabledd Cymru ar gefndir gwyn. Mae ysgrifen ar y dde yn dweud Gwrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 2B - 29/03/2023 am 10yb. Bydd y Gwrandawiad yn edrych ar benderfyniadau gwleidyddol a gweinyddol craidd yng Nghymru. Bydd AC yn annerch yr Ymchwiliad yn y Gwrandawiad Cyhoeddus i roi llais i brofiadau pobl anabl o Gymru a’u teuluoedd. Gwyliwch yn fyw ar sianel YouTube ‘UK Covid-19 Inquiry’.

Datganiad i’r Wasg: Ymchwiliad Covid-19 y DU – 29/03/2023

Ymchwiliad COVID-19 y DU i glywed yn uniongyrchol am brofiadau pobl anabl a’u teuluoedd yn ystod y pandemig Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio ymateb y DU i bandemig Covid-19 a’i effaith, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Cadeirir yr Ymchwiliad gan y Farwnes Heather Hallett, cyn farnwr yn y […]


Green lines form an oval shape around a red map of the United Kingdom.

Ymunwch â See Around Britain fel Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata rhan-amser

Mae See Around Britain yn chwilio am Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata Rhan-amser yng Ngorllewin Cymru, gan gynnwys Abertawe, a Chastell Nedd Port Talbot Mae See Around Britain (SAB) yn elusen sy’n cael ei rhedeg gan bobl anabl ger Caerfyrddin. Mae’n rhedeg gwefan ac ap sy’n cynnig gwybodaeth i drigolion a thwristiaid am nifer o atyniadau a mannau […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members