Newyddion

Testun gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n darllen: Dewch yn Aelod Bwrdd! Rhowch lais cryfach i bobl anabl drwy: Ddatblygu polisi a gwaith AC. Rheoli pobl ac arian AC. Hyrwyddo Anabledd Cymru. Gwnewch gais nawr. www.disabilitywales.org. Mae logo 50 mlwyddiant AC wedi cael ei osod mewn cylch gyda border oren wrth ochr y testun ac mae tri sgwâr oren uwchben ac o dan y siâp.

Dewch yn Aelod Penodedig o Fwrdd Anabledd Cymru

Ydych chi’n angerddol am hawliau a chydraddoldeb anabledd? Oes gennych chi syniadau creadigol a all symud ein sefydliad ymlaen a rhoi llais cryfach i bobl anabl ledled Cymru? Mae’r dyfodol yn gyffrous yma yn Anabledd Cymru a gallech chi fod yn rhan ohono trwy ymgeisio i fod yn aelod penodedig o’r bwrdd.  Anabledd Cymru (AC) […]


Ar gefndir gwyrddlas ac oren, mae testun gwyn yn dweud: Anabledd Cymru yn cyflwyno - Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol. Dathlu cyfraniad ymgyrchwyr Hawliau Anabledd. Stadiwm Dinas Caerdydd ac ar-lein, 19eg Hydref. Mae logo AC wedi'i osod yn y gornel dde uchaf.

Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Arbedwch y dyddiad! Mae cynhadledd flynyddol Anabledd Cymru yn dod i Gaerdydd ar 19 Hydref 2022. Y Ffordd i Hawliau Ymunwch â ni yn Stadiwm Dinas Caerdydd wrth i ni ddathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru yn ein digwyddiad cyntaf mewn person ers dros dwy flynedd. Mae pobl anabl wedi wynebu blynyddoedd o lymder ac […]


EQuip case study: Haris

Disability Wales EQuip Case Study: Haris EQuip Project Officer: Leandra Craine Disability Wales (DW) is the national association of Disabled People’s Organisations (DPOs) striving to achieve the rights and equality of disabled people in Wales. DW promotes the adoption and implementation of the Social Model of Disability, which identifies that it is environmental, organisational, and […]


The words Civil Society Shadow Report on the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Disabled People (UNCRDP) in Wales in white writing on a blurred mixed green and orange background

Lansio Adroddiad: Adroddiad Cysgodol Cymdeithas Sifil Cymru ar Weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru

Mae adroddiad wedi’i ryddhau heddiw ar weithredu hawliau anabledd yng Nghymru. Ysgrifennwyd yr adroddiad, a gynhaliwyd gan Anabledd Cymru, i lywio adolygiad Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl i weithrediad Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yn y DU. Dywedodd pobl anabl o bob rhan o Gymru wrth Anabledd Cymru, er […]


A black and white photo of Simon Green holding a sign that says Don't disable our future

Teyrnged i’r ymgyrchydd hawliau anabledd, Simon Green

Rydym wedi ein syfrdanu gan golled Simon Green, yr ymgyrchydd hawliau anabledd a oedd yn aelod hir-amser o’n Bwrdd Cyfarwyddwyr yn Anabledd Cymru. Roedd effaith Simon yn enfawr, ac fel Cadeirydd Clymblaid Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr fe ymgyrchodd yn ddiflino am well mynediad a chefnogaeth o ran gwasanaethau lleol yn ogystal ag eiriol dros […]


Llun o pob un o'r hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl uwchben ysgrifen du ar gefndir gwyn sy'n dweud Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Gadewch i ni siarad am gyflogaeth pobl anabl. Yn draddodiadol, mae cyfraddau cyflogaeth yn sylweddol is ar gyfer pobl anabl na phobl nad ydynt yn anabl. Mae ffigurau hyd at fis Mawrth 2020 yn dangos bod y gyfradd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl 16 i 64 oed yng Nghymru yn 50%, o gymharu ag 81% […]


Logo 50 mlwyddiant AC uwchben ysgrifen coch ar gefndir golau sy'n dweud: Arwyddo addewid Amser i Newid. Mae ysgrifen du oddi tano sy'n dweud, Newid y ffordd rydym yn meddwl a gweithredu o amgylch iechyd meddwl yn y gwaith.

Arwyddo addewid Amser i Newid

Ddydd Llun 7 Chwefror 2022, roeddem yn falch o lofnodi addewid cyflogwr Amser i Newid i newid y ffordd yr ydym yn meddwl ac yn gweithredu o amgylch iechyd meddwl yn y gwaith. Drwy lofnodi’r addewid, rydym yn ymuno â channoedd o sefydliadau i herio stigma iechyd meddwl. Llofnodwyd yr addewid mewn digwyddiad mewnol lle […]


Testun gwyn ar gefndir brown sy'n dweud: Rydym yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost. #DiwrnodCofiorHolocost / 27 Ionawr. Mae llun o gannwyll wedi'i chynnau wrth ymyl y testun

Diwrnod Coffa’r Holocost 2022

Heddiw yw Diwrnod Coffa’r Holocost, diwrnod i nodi 77 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz a chyfle i gofio am bawb a fu farw yn yr Holocost a hil-laddiadau eraill ledled y byd. Roedd pobl anabl ymhlith y rhai gafodd eu targedu gyntaf gan y gyfundrefn Natsïaidd, gyda channoedd o filoedd yn destun sterileiddio gorfodol. Amcangyfrifir bod […]


Logo Anabledd Cymru ar gefndir gwyrddlas. Mae ysgrifen du oddi tano sy'n dweud Blwyddyn dan sylw, adroddiad y Prif Weithredwraig

Anabledd Cymru: Blwyddyn dan sylw

Pan ddigwyddodd y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020, arafodd y byd; tawel oedd strydoedd a swyddfeydd a seibiwyd cyfleoedd i gymdeithasu mewn person. Ond wrth i Anabledd Cymru symud i weithio ar-lein ac wrth i’n tîm bach ehangu, gan recriwtio pobl o bob rhan o Gymru, aeth ein gwaith o nerth i nerth. […]


Ysgrifen du ar gefndir gwyn o dan logo Anabledd Cymru. Mae'r ysgrifen yn dweud: Dweud eich dweud, adolygiad Anabledd Cymru i mewn i'r UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru

Dweud eich dweud: Adolygiad AC o’r UNCRDP a hawliau anabledd yng Nghymru

Annwyl Aelodau, Rydym yn cynnal adolygiad i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl (UNCRDP) a hawliau anabledd yng Nghymru. Mae’n bwysig i ni ein bod yn clywed gan gynifer o bobl anabl â phosibl ar gyfer hyn felly rydym yn cynnal arolwg i bobl rannu eu profiadau a sicrhau bod lleisiau pobl anabl […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members