Amdanom

Anabledd Cymru (AC) yw cymdeithas genedlaethol Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) sy’n ymdrechu i sicrhau hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pobl anabl yng Nghymru.

Mae AC yn hyrwyddo’r pwysigrwydd o fabwysiadu a gweithredu’r Model Cymdeithasol o Anabledd, sy’n nodi mai rhwystrau amgylcheddol, sefydliadol ac agwedd sy’n anablu pobl ac yn atal eu cyfranogiad llawn mewn cymdeithas, nid eu cyflyrau meddygol neu amhariad.

Pwy ydyn ni?

Rheolir AC gan Fwrdd Cyfarwyddwyr gwirfoddol o bobl anabl sy’n weithredol mewn sefydliadau anabledd lleol a chenedlaethol ledled Cymru. Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn bobl anabl sydd â blynyddoedd lawer o brofiad yn gweithio mewn modd broffesiynol a gwirfoddol i amryw o sefydliadau anabledd yng Nghymru a thu hwnt.

Mae gan AC rôl unigryw yng Nghymru wrth hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob person anabl, dim ots pa amhariad corfforol neu synhwyraidd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd meddwl. Yn ogystal, rydym yn cydnabod y bydd gan lawer o bobl anabl hunaniaethau eraill a allai arwain at wahaniaethu croestoriadol.

Beth rydym yn ei wneud

Mae AC yn ymgysylltu ag ymgyrchoedd aelodau, ymgynghoriadau, ymchwil a datblygu polisi er mwyn dylanwadu ar ddatblygiad polisi ac arfer y llywodraeth mewn perthynas â phobl anabl. 

Rydym yn darparu gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth i aelodau ledled Cymru trwy’r cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chynadleddau, seminarau a digwyddiadau. 

Mae AC yn nodi bod rhwydwaith gref a llewyrchus o sefydliadau pobl anabl yn hanfodol i gyflawni polisi cenedlaethol effeithiol ac arloesol, a darparu gwasanaethau lleol.

Sut rydym yn cael ein hariannu

Mae AC yn sefydliad, nid-er-elw, annibynnol a sefydlwyd ym 1972 sy’n derbyn cyllid grant gan adran Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru.

Mae Anabledd Cymru yn rhedeg nifer o brosiectau sydd ag ystod o arianwyr. Mae’r rhain wedi cynnwys y Loteri Fawr a Chymdeithas Fawcett, Spirit 2012.

Yn ôl natur gweithio yn y trydydd sector, nid yw cyllid parhaus byth yn sicrwydd. Gallwch gefnogi ein gwaith trwy ddod yn aelod neu roi rhodd.

Ein cyflawniadau

Mae AC yn arloeswr ac ers cael ein sefydlu yn 1972, rydym wedi cyflawni llawer, gan gynnwys:

  • Cynllun Gwobrau Adeiladu Mynediad (1979-91) a’r Nodiadau Canllawiau Dylunio Mynediad cyntaf erioed (1978)
  • Datblygu sefydliadau anabledd cenedlaethol a lleol newydd ym meysydd chwaraeon, y celfyddydau, pobl ifanc a mynediad (1980au -)
  • Y rhaglen gyntaf yng Nghymru i hyfforddi pobl anabl i ddod yn Hyfforddwyr Cydraddoldeb Anabledd (1992)
  • Ymgyrchoedd proffil uchel ar Fynediad i’r Stryd Fawr, Troseddau Casineb anabledd, Byw’n Annibynnol a Diwygio Lles (2008-)
  • Cyfrannu’n weithredol at ddatblygu Mesur Codi Tâl Gofal Cymdeithasol 2011
  • Ymgyrchwyd yn llwyddiannus dros gyflwyno Fframwaith Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol Llywodraeth Cymru (2013)
  • Ymgysylltiad gweithredol wrth ddatblygu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) (2014)
  • Bod yn bartner yn rhaglen ymchwil gyntaf y byd dan arweiniad pobl anabl – Ymchwil Anabledd mewn Byw a Dysgu Annibynnol (DRILL) (2015 – hyd heddiw)
  • Sefydlu’r cwmni cydweithredol cyntaf dan arweiniad defnyddwyr yn y DU sy’n cael ei redeg gan ac ar gyfer derbynwyr Taliadau Uniongyrchol (2017)

Os ydych chi’n datblygu prosiect a all elwa o gyfranogiad neu gyd-gynhyrchu gyda phobl anabl, yna cysylltwch i ddarganfod sut y gallen weithio mewn partneriaeth â chi.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members