Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Edrych yn ôl ar Gynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2023

Sut gall y cyfryngau wella cynrychioliaeth o bobl anabl? Dyna oedd cwestiwn mawr ein Cynhadledd Flynyddol eleni. Ymunodd darlledwyr, y cyfryngau, gweithwyr proffesiynol anabl yn y cyfryngau a Gweinidogion Llywodraeth Cymru â ni yng Nghlwb Criced Sir Forgannwg wrth i thema eleni, Herio Ystrydebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a’r Cyfryngau, ysgogi trafodaethau a dadlau bywiog. […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad Anabledd Cymru ar Gyllideb yr Hydref 2023

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth y DU eu cynlluniau i newid y system fudd-daliadau o dan gynllun Dychwelyd i’r Gwaith newydd, yna fe wnaethant ailddatgan eu hymrwymiad i’r newidiadau hyn yng Nghyllideb yr Hydref 2023. Isod mae ein datganiad. Rydym yn sefyll yn gadarn yn erbyn y polisi hwn. Dyma un arall mewn llinell hir o […]


Tudalen flaen yr adroddiad blynyddol yn lliw logo gwyrddlas AC. Mae'r llythrennau DW/AC a'r rhifau 22-23 wedi'u pentyrru ar ochr dde'r dudalen mewn print bras sydd ychydig yn dywyllach na lliw y cefndir. Yn y gwaelod ar y chwith, mae'r geiriau Adroddiad Blynyddol 2022-2023 wedi'u gosod yn lliw logo oren AC. Yn y chwith uchaf mae logo AC mewn gwyn ac oren.

Adroddiad Blynyddol Anabledd Cymru 2022-23

Ar ran Bwrdd Anabledd Cymru, mae’n bleser gennyf rannu ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-23, a gymeradwywyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar. Yng ngeiriau ein Cadeirydd Willow Holloway, ‘Mae wedi bod yn flwyddyn hynod gynhyrchiol arall i Anabledd Cymru. Rydym wedi parhau i gynrychioli ein haelodau yn ystod y cyfnod heriol hwn tra’n cynyddu […]


Ar gefndir gwyrddlas, mae testun gwyn yn dweud Newyddion Anabledd Cymru. Isod mae'r geiriau Cynhadledd Flynyddol uwchben y pennawd Herio Ystradebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a'r Cyfryngau. Mae logo AC wedi'i osod o dan y pennawd ar yr ochr chwith ac ar y dde mae testun sy'n dweud: Dod â darlledwyr, newyddiadurwyr a phobl anabl at ei gilydd i feddwl am y portread o bobl anabl yn y cyfryngau. Lleoliad: Clwb Criced Sir Forgannwg ac Ar-lein. Dyddiad: 17 Hydref 2023.

Gwybodaeth bwysig am Gynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2023

Mae’r diwrnod mawr bron yma! Ar ôl misoedd o gynllunio, rydym yn edrych ymlaen at weld gwesteion, siaradwyr a stondinwyr i gyd yn dod at ei gilydd ddydd Mawrth 17 Hydref wrth i ni dynnu sylw at bobl anabl yn y cyfryngau. Mae’r diwrnod yn mynd i fod yn un prysur gyda phrif areithiau, trafodaeth […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Niwroamrywiaeth a’r Model Cymdeithasol o Anabledd

Y Model Cymdeithasol o Anabledd yw un o’n prif werthoedd yma yn Anabledd Cymru. Rydym yn gweithio’n ddiflino i hyrwyddo dealltwriaeth, mabwysiadu a gweithredu’r Model Cymdeithasol ledled Cymru. Gwyddom y bydd perthynas pawb â’r Model Cymdeithasol yn wahanol a chredwn ei bod yn bwysig amlygu profiadau’r rhai sydd wedi ac sydd dal i weithio i […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r wasg: Adroddiad yn canfod achosion cynyddol o dorri hawliau pobl anabl

Mae Sefydliadau Pobl Fyddar a Phobl Anabl y DU wedi lansio adroddiad deifiol heddiw sy’n gwerthuso perfformiad y llywodraeth saith mlynedd ar ôl canfyddiad y Cenhedloedd Unedig o droseddau difrifol a systematig yn erbyn hawliau pobl anabl oherwydd llymder a diwygio lles. Dywedodd Kamran Mallick, Prif Weithredwr Disability Rights UK, “Mae’r dystiolaeth yn glir, mae’r […]


Ar gefndir gwyrddlas, mae testun gwyn yn dweud Newyddion Anabledd Cymru. Isod mae'r geiriau Cynhadledd Flynyddol uwchben y pennawd Herio Ystradebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a'r Cyfryngau. Mae logo AC wedi'i osod o dan y pennawd ar yr ochr chwith ac ar y dde mae testun sy'n dweud: Dod â darlledwyr, newyddiadurwyr a phobl anabl at ei gilydd i feddwl am y portread o bobl anabl yn y cyfryngau. Lleoliad: Clwb Criced Sir Forgannwg ac Ar-lein. Dyddiad: 17 Hydref 2023.

Herio Ystradebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a’r Cyfryngau

Daliwch y dudalen flaen! Mae Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Anabledd Cymru yn dod i Gaerdydd ddydd Mawrth 17 Hydref 2023. Ymunwch â ni yng Nghlwb Criced Sir Forgannwg ac ar-lein wrth i ni ystyried cynrychiolaeth a phortread pobl anabl yn y cyfryngau. Dros y blynyddoedd, anaml y mae straeon newyddion ac erthyglau yn […]


Testun gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n darllen: Dewch yn Aelod Bwrdd! Rhowch lais cryfach i bobl anabl drwy: Ddatblygu polisi a gwaith AC. Rheoli pobl ac arian AC. Hyrwyddo Anabledd Cymru. Gwnewch gais nawr. www.disabilitywales.org. Mae logo AC wedi cael ei osod mewn cylch gyda border oren wrth ochr y testun ac mae tri sgwâr oren uwchben ac o dan y siâp.

Dewch yn Aelod Penodedig o Fwrdd Anabledd Cymru

Ydych chi’n angerddol am hawliau a chydraddoldeb anabledd? Oes gennych chi syniadau creadigol a all symud ein sefydliad ymlaen a rhoi llais cryfach i bobl anabl ledled Cymru? Mae’r dyfodol yn gyffrous yma yn Anabledd Cymru a gallech chi fod yn rhan ohono trwy ymgeisio i fod yn aelod penodedig o’r bwrdd.  Anabledd Cymru (AC) […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members