Newyddion

Teitl mewn ysgrifen gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n dewud Ymchwiliad Covid-19 y DU. Oddi tano mae logo'r ymchwiliad a logo Anabledd Cymru ar gefndir gwyn. Mae ysgrifen ar y dde yn dweud Gwrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 2B - 29/03/2023 am 10yb. Bydd y Gwrandawiad yn edrych ar benderfyniadau gwleidyddol a gweinyddol craidd yng Nghymru. Bydd AC yn annerch yr Ymchwiliad yn y Gwrandawiad Cyhoeddus i roi llais i brofiadau pobl anabl o Gymru a’u teuluoedd. Gwyliwch yn fyw ar sianel YouTube ‘UK Covid-19 Inquiry’.

Datganiad i’r Wasg: Ymchwiliad Covid-19 y DU – 29/03/2023

Ymchwiliad COVID-19 y DU i glywed yn uniongyrchol am brofiadau pobl anabl a’u teuluoedd yn ystod y pandemig Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio ymateb y DU i bandemig Covid-19 a’i effaith, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Cadeirir yr Ymchwiliad gan y Farwnes Heather Hallett, cyn farnwr yn y […]


Green lines form an oval shape around a red map of the United Kingdom.

Ymunwch â See Around Britain fel Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata rhan-amser

Mae See Around Britain yn chwilio am Ymchwilydd Gweinyddol a Marchnata Rhan-amser yng Ngorllewin Cymru, gan gynnwys Abertawe, a Chastell Nedd Port Talbot Mae See Around Britain (SAB) yn elusen sy’n cael ei rhedeg gan bobl anabl ger Caerfyrddin. Mae’n rhedeg gwefan ac ap sy’n cynnig gwybodaeth i drigolion a thwristiaid am nifer o atyniadau a mannau […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Y Tasglu Hawliau Anabledd: Diweddariad gan y Cyd-Gadeirydd

Sefydlwyd y Tasglu Hawliau Anabledd i oruchwylio datblygiad cynllun gweithredu i ddwyn yn ôl effeithiau niweidiol pandemig Covid-19 ar bobl anabl. Yn y blogbost hwn, mae Debbie Foster (Cyd-Gadeirydd y Tasglu ac Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd) yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y DRT ac yn edrych ymlaen at yr hyn […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Dweud eich dweud: Effaith yr argyfwng costau byw ar bobl anabl

Mae Anabledd Cymru yn hapus i lansio ein harolwg ar effaith yr argyfwng costau byw ar bobl anabl. Rydym yn cynnal yr ymchwil hwn i glywed eich straeon yn uniongyrchol a deall sut mae costau byw cynyddol wedi effeithio ar bobl anabl ledled Cymru. Mae’r argyfwng wedi bod yn parhau ers bron i flwyddyn ac mae’n dod yng […]


Testun gwyn ar gefndir brown sy'n dweud: Rydym yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost. #DiwrnodCofiorHolocost / 27 Ionawr. Mae llun o gannwyll wedi'i chynnau wrth ymyl y testun

Diwrnod Coffa’r Holocost 2023

Heddiw yw Diwrnod Coffa’r Holocost, amser i nodi 78 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz a chyfle i gofio am bawb a fu farw yn yr Holocost a hil-laddiadau eraill ledled y byd. Roedd pobl anabl ymhlith y rhai gafodd eu targedu gyntaf gan y gyfundrefn Natsïaidd, gyda channoedd o filoedd yn destun sterileiddio gorfodol. Amcangyfrifir bod […]


Yr Hyn sy’n Gweithio yng Nghymru: Mynd i’r Afael â’r Bwlch Cyflogaeth Anabledd

Yn 2021, roedd bwlch cyflogaeth o 31% ar gyfer pobl anabl. Mae ffrind Anabledd Cymru, Ruth Nortey, yn mynd i’r afael â’r bwlch hwn yng Nghymru fel rhan o’i hymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y blog hwn, mae Ruth yn ein cyflwyno i’w hymchwil sydd â’r nod o fynd i’r afael â’r bwlch yn […]


Disability Wales 50th anniversary logo with the numbers 50 in orange/gold colours. The words 'years' and 'mlynedd' curve around the bottom edge of the number 0. The organisation name is in English and Welsh on the right hand side of the numbers.

Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2022

Ar ôl misoedd o gynllunio, cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Anabledd Cymru ym mis Hydref. Hwn oedd ein digwyddiad hybrid cyntaf ers tair blynedd ac rydym mor falch bod cymaint o aelodau wedi ymuno â ni yn bersonol ac ar-lein o bob rhan o Gymru. Roedd y diwrnod yn canolbwyntio ar thema Y […]


DW staff and board members with Jane Hutt MS, Minister for Social Justice   Back row: Left to Right: Felix Shi (Director), Willow Holloway (Chairperson), Minister for Social Justice Jane Hutt MS, Rhian Davies (Chief Executive), Alex Osborne (Disability Equality Officer) Front: Anne Champ (Vice Chairperson). They're all smiling and wearing smart clothes ready to celebrate at DW's 50th anniversary dinner.

Dathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru: Y Cinio Pen-blwydd

Dathlu 50 mlynedd o Anabledd Cymru – Y Cinio Pen-blwydd Efallai ein bod wedi crybwyll, unwaith neu ddwy, fod Anabledd Cymru yn dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni. Doedden ni ddim yn gallu gadael i gyfle i nodi’r garreg filltir hon fynd heibio inni a dyna pam y gwnaethom ymgynnull yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar drothwy […]


DW 50th anniversary logo

Y Tasglu Hawliau Anabledd: Diweddariad mis Hydref

Ymrwymodd y Prif Weinidog i sefydlu Tasglu Hawliau Anabledd i Gymru yn nhymor newydd y Senedd. Mae’r Tasglu yn cael ei gyd-gadeirio gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt AS, a’r Athro Debbie Foster, awdur yr Adroddiad Drws ar Glo. Mae’n ystyried canfyddiadau ac argymhellion adroddiad Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl […]


Testun gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n darllen: Dewch yn Aelod Bwrdd! Rhowch lais cryfach i bobl anabl drwy: Ddatblygu polisi a gwaith AC. Rheoli pobl ac arian AC. Hyrwyddo Anabledd Cymru. Gwnewch gais nawr. www.disabilitywales.org. Mae logo 50 mlwyddiant AC wedi cael ei osod mewn cylch gyda border oren wrth ochr y testun ac mae tri sgwâr oren uwchben ac o dan y siâp.

Dewch yn Aelod Penodedig o Fwrdd Anabledd Cymru

Ydych chi’n angerddol am hawliau a chydraddoldeb anabledd? Oes gennych chi syniadau creadigol a all symud ein sefydliad ymlaen a rhoi llais cryfach i bobl anabl ledled Cymru? Mae’r dyfodol yn gyffrous yma yn Anabledd Cymru a gallech chi fod yn rhan ohono trwy ymgeisio i fod yn aelod penodedig o’r bwrdd.  Anabledd Cymru (AC) […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members