Hawliau

Gwybod eich Hawliau, Defnyddiwch eich Hawliau, Byw eich Hawliau!

Ein nod yw gyfarparu pobl anabl a’u sefydliadau â’r wybodaeth am hawliau pobl anabl a sut y gallent eu defnyddio i hyrwyddo cydraddoldeb a dileu gwahaniaethu ac aflonyddu yn eu cymuned.

Nod pellach yw cefnogi a grymuso pobl anabl ar adeg arbennig o heriol pan fydd llawer yn debygol o wynebu gostyngiad mewn cefnogaeth a gwasanaethau ariannol yn sgil Diwygio Lles a thoriadau mewn gwariant cyhoeddus.

Mae datblygu’r adnodd hwn yn allweddol. Yn ogystal â darparu gwybodaeth am ddeddfwriaeth, mae’n amlinellu sawl astudiaeth achos lle mae pobl anabl a’u sefydliadau wedi dadlau’n llwyddiannus eu hawliau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010), Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar y Hawliau Pobl ag Anableddau. Canlyniad hyn fu dylanwadu ar gynllunio a chyflawni polisïau cenedlaethol neu leol, neu herio penderfyniadau a oedd yn bygwth tanseilio cydraddoldeb ac annibyniaeth pobl anabl.

Mae Anabledd Cymru yn cydnabod pa mor hanfodol yw hi bod pobl anabl yn deall eu hawliau dynol cynhenid ​​ac yn gwerthfawrogi eu hunain am bwy ydyn nhw. Mae cryfhau canfyddiad pobl anabl o’u hunain yn ffordd bwysig o herio systemau cred eu bod yn ddi-rym yn enwedig yn wyneb gwahaniaethu sefydliadol ac aflonyddu unigol.

Ein gobaith felly, yw y bydd yr adnodd hwn yn gweithredu fel ffynhonnell ysbrydoliaeth a chadarnhad o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd pobl anabl yn gweithredu gyda’i gilydd, wedi’u cyfarparu’n llawn â’r offer ar gyfer newid.

Pan gynhyrchodd Anabledd Cymru yr adnodd hwn, penderfynodd ganolbwyntio ar hawliau Pobl Anabl o dan amrywiol ddeddfau cydraddoldeb. Mae’r deddfau hyn yn bwysig iawn ac yn helpu i sicrhau bod Pobl Anabl yn gallu dadlau dros eu hawliau. Mewn llawer o achosion cyfreithiol ynghylch hawliau Pobl Anabl, fodd bynnag, defnyddir deddfau eraill hefyd. Esbonnir y deddfau hyn mewn man arall ac nid ydynt yn cael sylw manwl yn yr adnodd hwn.

Lawrlwythwch y cyhoeddiad:

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members