Gwasanaethau

Ymgynghoriaeth

Anabledd Cymru yw Arbenigwr Anabledd yng Nghymru.

Fel Sefydliad Cenedlaethol Pobl Anabl a chyflogwr pobl anabl, mae gennym gyfoeth o arbenigedd ar sut i gyrraedd ac ymgysylltu â phobl anabl yn ogystal ag wrth recriwtio pobl anabl a chreu gweithle cynhwysol.

Gallwn ddarparu gwasanaethau ymgynghori pwrpasol yn ymwneud â chydraddoldeb anabledd yn y meysydd canlynol:

 • Ymgysylltu ac Ymgynghori â Phobl Anabl
 • Datblygu a Dylunio gwasanaethau
 • Polisïau Recriwtio a Dewis
 • Polisïau Cymorth a Datblygu Staff
 • Creu gweithle cynhwysol a hygyrch

Mae gennym brofiad mewn:

 • Trefnu a darparu grwpiau ffocws
 • Dadansoddiad o Archwiliadau ac Anghenion Hyfforddi
 • Cynhyrchu adroddiadau canfyddiadau gydag argymhellion

Ymhlith y sefydliadau rydyn ni wedi gweithio gyda nhw yn ddiweddar mae:

 • Bwrdd Partneriaeth Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru
 • Cymorth i Ddioddefwyr
 • Pobl Gymru yn Gyntaf
 • Tai Pawb
 • Trenau Trafnidiaeth i Gymru

Hyfforddiant

Mae gan Anabledd Cymru wybodaeth arbenigol o’r materion sy’n wynebu pobl anabl yng Nghymru. Am 40+ mlynedd, rydym wedi dylanwadu ar bolisi ac arfer ar draws y sectorau Cyhoeddus, Preifat a’r Trydydd sector.

Rydym yn cydnabod bod mynediad at hyfforddiant fforddiadwy o ansawdd uchel yn hanfodol i alluogi sefydliadau i ddarparu gwasanaethau sy’n trin pobl anabl yn deg a chyda pharch.

Mae Anabledd Cymru wedi ymrwymo i ddarparu ystod o gyrsiau proffesiynol sy’n cefnogi sectorau i ddylunio gwasanaethau sy’n gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig ystod o hyfforddiant cydraddoldeb cyffredinol neu gallwn gynnig hyfforddiant pwrpasol; wedi’i deilwra i weddu i ofynion dysgu a chyllideb penodol unrhyw sefydliad.

Mae ein holl hyfforddiant yn gyfranogol ac yn cael ei ddarparu gan bobl anabl.

Mae ein cyrsiau’n cynnwys:

 • Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd (DET)
 • Byw’n Annibynnol
 • Taliadau Uniongyrchol a Chefnogaeth dan Gyfarwyddyd Dinasyddion
 • Gwybod Eich Hawliau fel Person Anabl
 • Cynllunio digwyddiad hygyrch
 • Trosedd Casineb Anabledd
 • Ymgysylltu â Phobl Anabl

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant pwrpasol; wedi’i deilwra i weddu i ofynion dysgu a chyllideb benodol unrhyw sefydliad.

Os oes mater penodol y mae eich sefydliad am fynd i’r afael ag ef yna cysylltwch â ni i archwilio atebion.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members