Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r Wasg: Rapporteurs y Cenhedloedd Unedig yn Cwestiynu Llywodraeth y DU ynghylch Marwolaethau Budd-daliadau a Chaledi

Ar 18 Mawrth 2024 rhoddodd Llywodraeth y DU eu hamddiffyniad llafar i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Pobl Anabl ynghylch troseddau “difrifol a systemig” y DU o’r Confensiwn. Daw hyn ar ôl iddynt wrthod mynychu’r sesiwn dystiolaeth ddiwethaf ym mis Awst 2023 – gan ofyn am oedi tan fis Mawrth 2024 – pan amlinellodd […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r Wasg: Sefydliadau Pobl Anabl yn cyflwyno datganiad cloi yn yr Ymchwiliad Covid yng Nghymru

Ar ddiwedd Modiwl 2B o’r Ymchwiliad Covid yng Nghymru heddiw mae Sefydliadau Pobl Anabl wedi beirniadu’r modd y mae Llywodraeth Cymru a’r DU wedi ymdrin â’r pandemig ac wedi galw am argymhellion eang gan yr Ymchwiliad. Yn y datganiad cloi a gyflwynwyd gan Danny Friedman KC yng Nghaerdydd, dywedodd cyfranogwyr craidd Ymchwiliad Cyhoeddus Covid-19, Anabledd […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r Wasg: Anabledd Cymru a Disability Rights UK yn cyfeirio at “farwolaeth torfol a dioddefaint gwirioneddol” pobl anabl yng Nghymru yn Ymchwiliad Covid-19 y DU

Heddiw, mae Sefydliadau Pobl Anabl (SPA), Anabledd Cymru a Disability Rights UK wedi annerch yr Ymchwiliad Covid-19 yng Nghaerdydd ar y “marwolaeth dorfol a’r dioddefaint gwirioneddol” a brofwyd gan bobl anabl yng Nghymru yn ystod y pandemig a dywedodd, er gwaethaf ymwybyddiaeth Llywodraeth Cymru o’r risgiau, methodd â chynllunio’n iawn ar gyfer yr argyfwng a […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad i’r wasg: Anabledd Cymru i dynnu sylw at effaith ddinistriol pandemig ar bobl anabl yng Ngwrandawiadau Cyhoeddus Ymchwiliad Covid-19 yng Nghymru

Fel cyfranogwr craidd, bydd Anabledd Cymru yng Ngwrandawiadau Cyhoeddus Covid-19 Cymru (Modiwl 2b), yn dechrau ar 27 Chwefror yng Nghaerdydd. Bydd AC yn cynrychioli buddiannau a phryderon Sefydliadau Pobl Anabl ynghylch effaith ddinistriol Covid-19 ar bobl anabl yng Nghymru. Pobl anabl yw 22% o boblogaeth Cymru gyda bron i 40% yn byw mewn tlodi, y […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad: AC yn gwrthwynebu cynigion Llywodraeth Cymru ar godi’r uchafswm tâl wythnosol ar gyfer gofal a chymorth amhreswyl i oedolion

Mae Anabledd Cymru wedi’i synnu a’i siomi gan gynigion Llywodraeth Cymru i alluogi awdurdodau lleol i godi’r taliadau wythnosol uchaf y mae pobl anabl yn eu talu am ofal cymdeithasol a chymorth y mae mawr eu hangen. Mae pobl anabl, llawer ohonynt ar fudd-daliadau, yn dweud wrthym eu bod eisoes yn cael trafferth talu’r taliadau […]


Testun gwyn ar gefndir brown sy'n dweud: Rydym yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost. #DiwrnodCofiorHolocost / 27 Ionawr. Mae llun o gannwyll wedi'i chynnau wrth ymyl y testun

Diwrnod Cofio’r Holocost 2024

Today is Holocaust Memorial Day, a time to mark the 79th anniversary of the liberation of Auschwitz and an opportunity to remember all those who died in the Holocaust and other genocides around the world. Disabled people were amongst those who were first targeted by the Nazi regime, with hundreds of thousands being subject to […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Edrych yn ôl ar Gynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2023

Sut gall y cyfryngau wella cynrychioliaeth o bobl anabl? Dyna oedd cwestiwn mawr ein Cynhadledd Flynyddol eleni. Ymunodd darlledwyr, y cyfryngau, gweithwyr proffesiynol anabl yn y cyfryngau a Gweinidogion Llywodraeth Cymru â ni yng Nghlwb Criced Sir Forgannwg wrth i thema eleni, Herio Ystrydebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a’r Cyfryngau, ysgogi trafodaethau a dadlau bywiog. […]


Disability Wales logo which has the organisation name in English and Welsh in plain text on a white background. The words are framed on the left hand side by four spirals in DW's trademark blue and orange colours.

Datganiad Anabledd Cymru ar Gyllideb yr Hydref 2023

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth y DU eu cynlluniau i newid y system fudd-daliadau o dan gynllun Dychwelyd i’r Gwaith newydd, yna fe wnaethant ailddatgan eu hymrwymiad i’r newidiadau hyn yng Nghyllideb yr Hydref 2023. Isod mae ein datganiad. Rydym yn sefyll yn gadarn yn erbyn y polisi hwn. Dyma un arall mewn llinell hir o […]


Tudalen flaen yr adroddiad blynyddol yn lliw logo gwyrddlas AC. Mae'r llythrennau DW/AC a'r rhifau 22-23 wedi'u pentyrru ar ochr dde'r dudalen mewn print bras sydd ychydig yn dywyllach na lliw y cefndir. Yn y gwaelod ar y chwith, mae'r geiriau Adroddiad Blynyddol 2022-2023 wedi'u gosod yn lliw logo oren AC. Yn y chwith uchaf mae logo AC mewn gwyn ac oren.

Adroddiad Blynyddol Anabledd Cymru 2022-23

Ar ran Bwrdd Anabledd Cymru, mae’n bleser gennyf rannu ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-23, a gymeradwywyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar. Yng ngeiriau ein Cadeirydd Willow Holloway, ‘Mae wedi bod yn flwyddyn hynod gynhyrchiol arall i Anabledd Cymru. Rydym wedi parhau i gynrychioli ein haelodau yn ystod y cyfnod heriol hwn tra’n cynyddu […]


Ar gefndir gwyrddlas, mae testun gwyn yn dweud Newyddion Anabledd Cymru. Isod mae'r geiriau Cynhadledd Flynyddol uwchben y pennawd Herio Ystradebau, Newid Cymdeithas: Pobl Anabl a'r Cyfryngau. Mae logo AC wedi'i osod o dan y pennawd ar yr ochr chwith ac ar y dde mae testun sy'n dweud: Dod â darlledwyr, newyddiadurwyr a phobl anabl at ei gilydd i feddwl am y portread o bobl anabl yn y cyfryngau. Lleoliad: Clwb Criced Sir Forgannwg ac Ar-lein. Dyddiad: 17 Hydref 2023.

Gwybodaeth bwysig am Gynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2023

Mae’r diwrnod mawr bron yma! Ar ôl misoedd o gynllunio, rydym yn edrych ymlaen at weld gwesteion, siaradwyr a stondinwyr i gyd yn dod at ei gilydd ddydd Mawrth 17 Hydref wrth i ni dynnu sylw at bobl anabl yn y cyfryngau. Mae’r diwrnod yn mynd i fod yn un prysur gyda phrif areithiau, trafodaeth […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members