Y Ffordd i Hawliau: Cynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru 2022

Disability Wales 50th anniversary logo with the numbers 50 in orange/gold colours. The words 'years' and 'mlynedd' curve around the bottom edge of the number 0. The organisation name is in English and Welsh on the right hand side of the numbers.

Ar ôl misoedd o gynllunio, cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Anabledd Cymru ym mis Hydref.

Hwn oedd ein digwyddiad hybrid cyntaf ers tair blynedd ac rydym mor falch bod cymaint o aelodau wedi ymuno â ni yn bersonol ac ar-lein o bob rhan o Gymru.

Roedd y diwrnod yn canolbwyntio ar thema Y Ffordd i Hawliau wrth i ni ddathlu cyfraniadau amhrisiadwy ymgyrchwyr hawliau anabledd dros yr 50 mlynedd diwethaf.

Wedi’i gadeirio gan y darlledwr, newyddiadurwr, actor a cherddor, yn ogystal ag arbenigwr ym maes mynediad a chynhwysiant i bobl anabl, Mik Scarlet, dechreuodd y diwrnod mewn ffordd hwyliog a bywiog. Roedd manteision gweithio hybrid yn golygu y gallai Mik ein harwain drwy’r diwrnod yn rhithwir, gan gyflwyno trafodaethau fel y panel Ffordd i Hawliau, cyflwyniadau am bobl anabl mewn bywyd cyhoeddus ac anerchiad gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford.

ANABLEDD CYMRU, 50 MLYNEDD YMLAEN

Dros bum degawd, mae Anabledd Cymru wedi bod ar flaen y gad o ran gweithredu hawliau anabledd, gan gynrychioli barn aelodau i’r llywodraeth, cydlynu ymgyrchoedd, a chefnogi Sefydliadau Pobl Anabl.

Wedi’i sefydlu yn 1972 fel Cyngor Cymru i’r Anabl, fe’i hailenwyd yn Anabledd Cymru ym 1994 i adlewyrchu newid mewn agweddau o fewn cymdeithas a dyheadau pobl anabl.

Roedd yr Ymgyrch Hawliau Nawr dros ddeddfwriaeth hawliau sifil a chynhwysfawr yn ei hanterth, gyda chefnogaeth weithredol AC, ac a arweiniodd at gyflwyno Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (1995).

Roedd ein Cynhadledd Flynyddol yn gyfle i fyfyrio ar y Ffordd at Hawliau ac archwilio’r hyn sydd wedi’i gyflawni hyd yma, yn ogystal â’r hyn sydd angen ei wneud o hyd.

Amlygwyd rhai o lwyddiannau AC wrth ymateb i’r dirwedd gymdeithasol ac economaidd newidiol ynghylch pobl anabl mewn fideo a ddangoswyd ar y diwrnod. Mae’n cynnig trosolwg o’r 50 mlynedd diwethaf; ein hanes ac ein dyfodol. Gallwch chi ei wylio nawr ar ein sianel YouTube.

YR UCHAFBWYNTIAU

Gosododd areithiau agoriadol gan Mik Scarlet a Phrif Weithredwr AC, Rhian Davies, y naws ar gyfer y diwrnod drwy dynnu sylw at bwysigrwydd y Model Cymdeithasol o Anabledd a myfyrio ar y sefyllfa bresennol o ran ein hawliau a chydraddoldeb.

Er gwaethaf llawer o gyflawniadau ac ymgyrchu angerddol “nid ydym o reidrwydd wedi gwneud y cynnydd yr hoffem ei weld,” meddai Rhian Davies.

Adleisiwyd y myfyrdodau hyn yn ein panel Ffordd i Hawliau lle clywsom rannu straeon rhwng gweithredwyr profiadol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg wrth iddynt i gyd archwilio cyflwr hawliau pobl anabl yng Nghymru heddiw.

Road to Rights panel members sitting by a long table. From left to right: Joshua Reeves, Andrea Gordon, Graham Findlay and Rhian Davies.
Road to Rights panel of Disability Rights activists; Rhian Davies, Graham Findlay, Andrea Gordon and Joshua Reeves.
Photo credit: Hazel Hannant

Rhannodd yr actifyddion profiadol, Rhian Davies, Graham Findlay ac Andrea Gordon atgofion o’u hamser yn ymgyrchu ar strydoedd Caerdydd a Llundain tra bod yr actifydd ifanc, Joshua Reeves, wedi amlygu’r rôl allweddol y mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae yn ei waith ymgyrchu.

Wrth ystyried cyflwr ein hawliau, dywedodd Andrea; “Rydw i wir yn poeni ein bod ni ar y ffordd i hawliau, rydyn ni dal ar y ffordd, ond mae’n bendant yn mynd i fyny’r allt, mae’n bendant yn ddringfa nawr.”

Aeth ymlaen i bwysleisio’r ffaith bod “angen gweithredu” i barhau i symud ymlaen.

Amlygodd sesiwn y prynhawn yr angen am fwy o bobl anabl mewn bywyd cyhoeddus, gan gynnwys mewn rolau uwch, i sicrhau mwy o gyfranogiad mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnom ni.

The High Sherif of South Glamorgan, Rosie Moriarty Simmonds OBE addressing the DW conference audience. DW staff member, Alex Osborne, sits behind her with a laptop that controls the slides shown on screen behind the High Sherif.
The High Sheriff of South Glamorgan, Rosaleen Moriarty Simmonds OBE.
Photo credit: Hazel Hannant

Rhannodd Uchel Siryf De Morgannwg, Rosaleen Moriarty Simmonds OBE, ei phrofiadau o gael ei phenodi i rôl mor uchel ei phroffil, gan ddweud wrth y gynulleidfa; “Fi yw’r person cyntaf a aned yn anabl i gael y penodiad brenhinol hwn erioed yn hanes y sirioldeb, ond gobeithio nad fi fydd yr olaf.”

Clywsom hefyd gan gyfranogwyr a gymerodd ran mewn dau brosiect AC gyda’r nod o fynd i’r afael â rhwystrau sy’n atal pobl anabl rhag sefyll am swydd wleidyddol a gwneud cais am rolau Bwrdd a rolau eraill mewn bywyd cyhoeddus – y Gronfa Mynediad i Swyddi Etholedig a Rhaglen Fentora Pŵer Cyfartal Llais Cyfartal. 

“Dydi ‘anabl’ ddim yn air budr” oedd un o’r negeseuon allweddol gan Dee Montague, un o fentorai rhaglen Pŵer Cyfartal Llais Cyfartal, a siaradodd yn agored am ei phrofiad gyda syndrom imposter.

Yn olaf ar yr agenda oedd prif araith gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS.

Wales First Minister, Mark Drakeford, standing behind a lectern. His name is on a big screen behind him above the words 'Liberating disabled people's lives and rights in Wales.' DW Chief Executive, Rhian Davies, sits behind a table to the First Minister's right. They're both smiling.
Wales First Minister, Mark Drakeford and Disability Wales Chief Executive, Rhian Davies.
Photo credit: Hazel Hannant

Amlinellodd y Prif Weinidog sut mae Llywodraeth Cymru yn datblygu hawliau a chydraddoldeb pobl anabl yng Nghymru yn dilyn ymrwymiad i ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng nghyfraith Cymru, a sefydlu’r Tasglu Hawliau Anabledd sy’n bodoli i oruchwylio datblygu cynllun gweithredu i ddileu effeithiau niweidiol pandemig Covid-19 ar bobl anabl.

Wrth siarad ar y bartneriaeth allweddol rhwng AC a Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd, dywedodd y Prif Weinidog: “Rwyf am ailddatgan heddiw ymrwymiad Llywodraeth Cymru… i’r model cymdeithasol o anabledd ac i’r ymdrechion parhaus y mae’n rhaid eu gwneud… i ledaenu dealltwriaeth o’r hyn a olygwn wrth y model cymdeithasol ac nid dim ond dealltwriaeth ohono, ond ein bod yn gwneud yr ymdrech ychwanegol honno i sicrhau o ddealltwriaeth y daw gweithredu gwirioneddol sy’n gwneud gwahaniaeth.”

Roedd yn braf iawn clywed ein Prif Weinidog yn siarad â dirnadaeth am y Model Cymdeithasol, cydgynhyrchu a’r gair hollbwysig hwnnw – rhyddid.

 Rydym yn edrych ymlaen at barhau â’n gwaith ar y Tasglu Hawliau Anabledd a gweld y Model Cymdeithasol yn cael ei ymgorffori ar draws Llywodraeth Cymru.

Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Hefyd yng nghanol bwrlwm y diwrnod oedd ein 36ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Dechreuodd y cyfarfod gyda theyrnged er cof am gyn-Aelodau Bwrdd AC, Simon Green a Judith Pennington a chyn Gadeirydd Grŵp Mynediad Arfon a chyn-aelod AC, Vin West. Cafwyd munud o dawelwch i’r gweithredwyr ymroddedig hyn a’r llu o aelodau Anabledd Cymru a fu farw yn ystod pandemig Covid-19.

Roedd penodiadau’r Bwrdd i’w gweld ar agenda’r cyfarfod. Mae’n bleser gennym groesawu Zanet Papadamaki i’n Bwrdd Cyfarwyddwyr. Wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru, mae Zanet yn ymuno â ni o’r Prosiect Grymuso Merched Awtistig yn dilyn enwebiad llwyddiannus i’r Bwrdd.

Penodwyd Willow Holloway yn Gadeirydd yn dilyn sawl blwyddyn o fod yn Is-Gadeirydd. Wrth gael ei hail-ethol i’r Bwrdd, mae Anne Champ bellach yn Is-Gadeirydd a Kelvin Jones yn cymryd yr awenau fel Trysorydd.

Rydym yn drist i fod yn ffarwelio â John Gladston sydd wedi camu lawr o’i rôl ar ein Bwrdd Cyfarwyddwyr. Hoffem ddiolch i John am ei gyfraniadau amhrisiadwy i’n Bwrdd dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig wrth weithredu fel ein harbenigwr Iechyd a Diogelwch preswyl. Dymunwn y gorau iddo i’r dyfodol.

DIOLCH

Yn olaf, hoffem estyn diolch i bawb a ymunodd â ni ar y diwrnod, boed yn bersonol neu ar-lein.

Disability Wales 50th anniversary cupcakes. They have white icing with the DW blue and orange 50th anniversary logo on them.

Roedd yn egniol clywed cymaint o sgyrsiau am hawliau anabledd a chydraddoldeb yn digwydd o dan yr un to. Roedd cyfle i ailgysylltu â chyd-bobl anabl ar ôl blynyddoedd o fyw dan gyfyngiadau yn bleser ac yn fwy byth i’w weld yn digwydd o dan faner ein hanner canmlwyddiant.

Ymestynodd y trafodaethau y tu hwnt i’r ystafell hefyd. Roedd y cyfryngau cymdeithasol yn llawn bostiadau wrth i westeion ymuno â ni i drydar am ddigwyddiadau’r dydd gyda sylwadau ar ein llif byw hefyd yn fywiog.

Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn ymgysylltu â ni a gobeithiwn fod hyn yn gosod esiampl mai hybrid yw’r ffordd ymlaen. Os nad oeddech yn gallu bod yno ar y diwrnod, gallwch ddal i fyny nawr ar YouTube.

Tan y flwyddyn nesaf!

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members