Hawliau Yma, Hawliau Nawr

Roedd Hawliau Yma, Hawliau Nawr yn brosiect a oedd yn rhoi’r offer i leoliadau addysg addysgu pob dysgwr yn effeithiol am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl (CCUHPA neu UNCRDP).

Mae’n bwysig i ni fod gan bob plentyn a pherson ifanc wybodaeth a dealltwriaeth o CCUHPA a’u bod yn gallu ei ddefnyddio ar y cyd â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Mae hyn yn arbennig o bwysig i blant a phobl ifanc anabl y mae eu hawliau’n cael eu hamddiffyn ymhellach gyda’r ddau Gonfensiwn yn cael eu defnyddio ar y cyd.

Arweiniwyd gwaith y prosiect gan Grŵp Cynghori’r Prosiect ac fe’i hariannwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i ymrwymiad i ymgorffori’r CCUHPA yng Nghyfraith Cymru, a’r angen i addysgu cymdeithas Cymru am y Confensiwn pwysig hwn.

Mae’r holl adnoddau addysgol a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect hwn, gan gynnwys pecyn ymarferwyr a chynlluniau defnyddiol ar gyfer gwersi, ar gael ar Hwb Llywodraeth Cymru:

Hawliau Yma, Hawliau Nawr ar Hwb.

Am ragor o wybodaeth a chymorth i ddefnyddio’r deunydd, cysylltwch â kat.watkins@disabilitywales.org

*Fideo newydd a fersiynau Hawdd ei Ddarllen Cymraeg a Saesneg i ddod yn fuan.

Ymweliadau a chanlyniadau

Kat Watkins (Aelod o Staff AC), gwraig wen gyda gwallt melyn a sbectol, yn gwisgo crys streipiog du a gwyn a throwsus du, yn eistedd o flaen ystafell ddosbarth mewn cadair olwyn drydan du a phorffor. Wrth ei hymyl mae athrawes, gwraig wen gyda gwallt brown yn gwisgo top gwyn, trowsus du a sgarff pinc a chorhwyaden. Mae sgrin wrth ymyl yr athro/athrawes ag Anabledd a chwestiynau i'r dysgwyr eu hateb. Mae 4 dysgwr yn weladwy dau fachgen ar y chwith gyda gwallt brown yn gwisgo siwmperi coch a dwy ferch ar y dde gyda gwallt melyn tywyll.
Gwers yn cael ei chyflwyno gan Kat Watkins i ddysgwyr Ysgol Gynradd Libanus yn y Coed Duon, Caerffili.
Kat Watkins (aelod o staff AC), dynes wen gyda gwallt melyn yn gwisgo sbectol, top gwyrdd olewydd a throwsus du gyda chortyn streipiog o amgylch ei gwddf. Mae hi'n eistedd mewn cadair olwyn drydan du a phorffor. Y tu ôl iddi mae llawer o ddrymiau, o'i blaen mae grŵp o ddysgwyr. Mae'r dysgwyr i gyd yn gwisgo siwmperi coch. Mae hi'n siarad yn fywiog.
Gwers yn cael ei gyflwyno gan Kat Watkins i ddysgwyr Ysgol Tre Uchaf yng Nghasllwchwr, Abertawe.

Mae’r gwaith wedi derbyn adborth cadarnhaol gydag ymarferwyr a dysgwyr yn dweud bood y hyfforddiant yn ddifyr a doniol. Mae’r prosiect wedi profi i wneud gwahaniaeth o ran hyder pobl i siarad am hawliau anabledd a’r Model Cymdeithasol o Anabledd.

Fel un enghraifft, arweiniodd ymweliad Kat ag Ysgol Gynradd Libanus yn y Coed Duon at ddysgwyr yn cael yr hyder a’r wybodaeth i ysgrifennu at Gyngor Caerffili am faterion mynediad. Gwych gweld y genhedlaeth nesaf yn sefyll dros gydraddoldeb anabledd!

Dywedodd Ysgol Tre Uchaf wrthym fod y trafodaethau a ddechreuwyd yn y gwasanaethau a’r gweithdai a gyflwynwyd gennym wedi cario ymlaen mewn gwersi eraill gyda dysgwyr yn datblygu syniadau gwych am sut y gall ysgolion a chymdeithas yn gyffredinol fod yn fwy cynhwysol i bobl anabl.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members