Costau Byw

Pa gefnogaeth Costau Byw sydd ar gael?

Mae’r argyfwng costau byw yn cael effaith anghymesur ar bobl anabl. Rydym wedi cynhyrchu’r dudalen hon i ddarparu gwybodaeth a dolenni defnyddiol i gymorth pellach.

Cymorth gyda’ch biliau ynni

Cefnogaeth arall sydd ar gael

 • Banciau bwyd

Mae banciau bwyd yn sefydliadau cymunedol a all helpu os na allwch fforddio’r bwyd sydd ei angen arnoch.

Gallwch ddod o hyd i’ch banc bwyd lleol trwy deipio’ch côd post i mewn i chwiliad a ddarparwyd gan The Trussell Trust yma.

 • Banciau cynnes

Mae banc cynnes, neu ofod cynnes, yn lle diogel gyda gwres. Maent yn ymroddedig i helpu’r rhai na allant fforddio rhoi eu gwres ymlaen gartref i gadw’n gynnes y gaeaf hwn. Dyma fap rhithwir a ddarperir gan Warm Welcome lle gallwch ddod o hyd i fanciau cynnes yn eich ardal

Iechyd meddwl

Mae’r argyfwng costau byw eisoes yn cael effaith enfawr ar iechyd meddwl.

Mae elusen iechyd meddwl, Mind, yn darparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i chi yma.

Gweminarau a Thaflenni Ffeithiau

 • Gweminarau: Os hoffech fynychu un o’n gweminarau ar wahanol feysydd yr effeithir arnynt gan yr argyfwng costau byw, megis banciau cynnes a’ch hawliau yn y gweithle, gallwch gofrestru i fynychu un. Ymwelwch a’n tudalen Eventbrite i weld beth sydd i ddod.
 • Ffeithlenni: Mae Anabledd Cymru wedi cynhyrchu rhai taflenni ffeithiau gyda gwybodaeth allweddol am ble i gael cymorth yn ystod yr argyfwng costau byw. Gallwch ddod o hyd i’r taflenni ffeithiau a gynhyrchwyd yma.
 • Pecyn Gwybod Eich Hawliau: Cynhyrchwyd y pecyn Gwybod Eich Hawliau gan Anabledd Cymru cyn yr argyfwng costau byw, ond mae’n dal i gynnwys gwybodaeth werthfawr am eich hawliau fel person anabl.
 • Awdurdodau Lleol Mae Anabledd Cymru wedi cynhyrchu taflenni ffeithiau i’ch helpu i gysylltu â’ch awdurdod lleol. Bydd gan bob awdurdod lleol wybodaeth benodol ar gyfer eich ardal a pha gymorth y maent yn ei ddarparu.

Ymchwil

Rydym yn cynnal ymchwil i ddangos i Lywodraeth Cymru yr hyn y mae pobl anabl sy’n byw yng Nghymru wedi’i brofi yn ystod yr argyfwng costau byw.

Yma fe welwch ffyrdd o ymgysylltu â’r ymchwil a’r deunyddiau a grëwyd yn gysylltiedig â’r ymchwil yr ydym yn ei wneud.

Dolenni i Gymorth a Gwybodaeth bellach

Mae yna lawer o wefannau a sefydliadau sy’n darparu gwybodaeth am faterion costau byw gan gynnwys: ôl-ddyledion rhent, dyled a gamblo, benthyca arian, pensiynau a mwy.

 • Cyngor ar Bopeth: Mae gan Cyngor ar Bopeth wybodaeth gyffredinol am amrywiaeth eang o bynciau yn ymwneud ag effaith yr argyfwng costau byw.
 • Cael Help gyda Chostau Byw (Llywodraeth Cymru). Mae hon yn ffynhonnell wybodaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gymorth costau byw sydd ar gael yng Nghymru.
 • Cymorth i Aelwydydd: Mae hon yn ffynhonnell wybodaeth ar gyfer y DU gyfan am y cymorth sydd ar gael i’ch helpu gyda chostau byw, a ddarperir gan Lywodraeth y DU.
 • Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu tudalen we ddefnyddiol am Sut i gadw’n iach yn ystod yr argyfwng costau byw. Mae’n cynnwys rhestr o sefydliadau a gwasanaethau a all roi cymorth gydag arian, bwyta’n iach, cymorth iechyd meddwl a llesiant a chamau pwysig y gallwch eu cymryd i ofalu am eich iechyd.
 • Arbenigwr Arbed Arian: Mae hon yn ffynhonnell wybodaeth am ffyrdd o arbed arian, sy’n ymroddedig i dorri eich biliau ac ymladd eich cornel gydag ymchwil newyddiadurol, offer blaengar a chymuned enfawr – i gyd yn canolbwyntio ar ddod o hyd i fargeinion, arbed arian parod ac ymgyrchu dros gyfiawnder ariannol.
 • Turn2Us: Mae hon yn ffynhonnell wybodaeth anabledd benodol am y cymorth sydd ar gael ar gyfer yr argyfwng costau byw, sy’n cwmpasu’r DU gyfan.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members