Covid-19

Rydym yn parhau i ddod ag adnoddau, cyngor a diweddariadau ynghyd i helpu ein haelodau i aros yn wybodus a chael gafael ar gymorth yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon y gallem helpu gyda nhw. 

Gan AC

Eich Cwestiynau Cyffredin ar y Coronafeirws

Gwybodaeth cyswllt ar gyfer awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaeth 

Awgrymiadau ar gyfer bwyd ac eitemau hanfodol i’w cael yn y cypyrddau

Datganiad ar y cyd ar effaith coronafirws ar bobl anabl yng Nghymru

Datganiad ar y cyd ar y bil coronafeirws

 Coronafeirws a salwch cronig – blog gwestai 

Rydym yn lofnodwyr ar lythyr yn galw am gynnal hawliau anabledd wrth drin y rhai sy’n sâl â coronafeirws

Mwy o ddolenni i ymateb Llywodraeth Cymru i’r datganiad ar y cyd a chanllawiau fframwaith newydd.

Y cyfyngiadau a’r rheolau diweddaraf

Ar ôl mwy na dwy flynedd o fyw gyda rheoliadau coronafeirws, daeth y rhain i ben ddydd Llun 30 Mai 2022 wrth i’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal yng Nghymru ddod i ben.

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod pobl yn parhau i wisgo gorchuddion wyneb, oni bai eu bod wedi’u heithrio, mewn lleoliadau iechyd a gofal ac i hunan-ynysu os oes gennych symptomau coronafeirws er mwyn diogelu Cymru.

Darllenwch y datganiad ysgrifenedig.

Profi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd mynediad i brofion llif unffordd am ddim yn cael ei ymestyn yng Nghymru tan 31 Gorffennaf 2022. Bydd profion ar gael i’r cyhoedd sy’n dangos symptomau coronafeirws ac i bobl sy’n ymweld â rhywun sy’n gymwys ar gyfer triniaethau COVID-19 newydd.

Darganfyddwch fwy.

Gwarchod

Wrth i Gymru symud y tu hwnt i’r ymateb brys i’r pandemig, daeth y rhaglen warchod i ben ar 31 Mawrth 2022. Mae’r rhai sy’n cael eu hystyried yn agored i niwed yn glinigol yn gymwys i gael triniaethau newydd ac yn parhau i gael eu blaenoriaethu ar gyfer brechlynnau.

Darllenwch y datganiad ysgrifenedig.

Brechlyn COVID-19

Mae’r brechlyn COVID-19 Pfizer BioNTech, Astra Zeneca Rhydychen a Moderna wedi’u cymeradwyo i’w defnyddio. Maent yn frechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol y gellir eu defnyddio yng Nghymru. Mae yna lawer o gwestiynau am y brechlyn COVID-19. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin. Mae’r dudalen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG) wedi cyhoeddi gwybodaeth ar sut y cysylltir â chi i gael eich brechiad coronafeirws (COVID-19)

Mae gan Llywodraeth Cymru dudalen defnyddiol sy’n manylu rhagor o wybodaeth am frechlyn COVID-19.

Gwybodaeth ac adnoddau pellach

Mae pecynnau hunan-brawf COVID cyflym (profion llif unffordd) bellach ar gael i ofalwyr di-dâl. Mae profion asymptomatig yn ffordd bwysig o gadw pobl yn ddiogel a chynnig sicrwydd wrth i gyfyngiadau gael eu llacio. Darganfyddwch fwy.

Rhestr o gyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol gan Lywodraeth Cymru

Canllawiau ar Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19.

Gwybodaeth ar gyfer teithio ar draws Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei ganllawiau ar gyfer creu mannau cyhoeddus mwy diogel yn sgil coronafeirws.

Mae Comisiwn Bevan wedi lawnsio ymgyrch Distance Aware, wedi’i ardystio gan Lywodraeth Cymru. Mae hon yn fenter genedlaethol i alluogi unigolion a sefydliadau i annog pellhau parhaus a pharchu gofod cymdeithasol unigol.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyhoeddi pecyn canllawiau COVID-19 newydd, yn darparu ystod o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i gadw pobl hŷn yn saff. Mae’n cynnwys rhai ffyrdd o nodi pobl hŷn a allai fod mewn perygl, ynghyd â manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau allweddol a all ddarparu help a chefnogaeth hanfodol.


Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi trwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol – Facebook @disabilitywales a Trydar @DisabilityWales, ein gwefan www.disabilitywales.org a thrwy e-bost.

Parhewch i gysylltu â ni ar 029 20887325 fel yr arfer neu e-bost: info@disabilitywales.org

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members