Covid-19

Rydym yn parhau i ddod ag adnoddau, cyngor a diweddariadau ynghyd i helpu ein haelodau i aros yn wybodus a chael gafael ar gymorth yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon y gallem helpu gyda nhw. 

Gan AC

Eich Cwestiynau Cyffredin ar y Coronafeirws

Gwybodaeth cyswllt ar gyfer awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaeth 

Awgrymiadau ar gyfer bwyd ac eitemau hanfodol i’w cael yn y cypyrddau

Datganiad ar y cyd ar effaith coronafirws ar bobl anabl yng Nghymru

Datganiad ar y cyd ar y bil coronafeirws

 Coronafeirws a salwch cronig – blog gwestai 

Rydym yn lofnodwyr ar lythyr yn galw am gynnal hawliau anabledd wrth drin y rhai sy’n sâl â coronafeirws

Mwy o ddolenni i ymateb Llywodraeth Cymru i’r datganiad ar y cyd a chanllawiau fframwaith newydd.

Y cyfyngiadau a’r rheolau diweddaraf

Mae Cymru gyfan yn parhau ar Lefel Rhybudd 0 ar hyn o bryd. Darllenwch fwy am beth mae hyn yn ei olygu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor newydd cryf i gadw Cymru’n ddiogel dros y Nadolig

Gwarchod

Cafodd y cyngor i’r rhai sydd ar y rhestr warchod ei newid ar Mawrth 31 2021. Dylai’r rhai oedd yn gwarchod ddilyn yr un cyngor a gweddill poblogaeth Cymru o hyn ymlaen.

Darllenwch y canllawiau diweddaraf

Canllawiau Hawdd i’w Ddarllen

Mae Llywodraeth Cymru wedi ateb y cgwestiynau mwyaf cyffredin gan y rhai oedd yn gwarchod.

Yn dilyn adolygiad o dystiolaeth mewn perthynas â thueddiad i haint Covid-19, mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi nodi y bydd plant a phobl ifanc yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr cleifion sy’n gwarchod..

Datganiad Ysgrifenedig (25 Awst 2021)

Mae Llywodraeth Cymru yn treialu gwasanaeth lle gallwch dderbyn diweddariadau ar warchod uniongyrchol i’ch ffôn symudol a’ch cyfeiriad e-bost. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd wedi derbyn llythyrau gwarchod o’r blaen. Gallwch gofrestru ar y dudalen hon i dderbyn yr holl ddiweddariadau newydd ar flaenau eich bysedd.

Brechlyn COVID-19

Mae’r brechlyn COVID-19 Pfizer BioNTech, Astra Zeneca Rhydychen a Moderna wedi’u cymeradwyo i’w defnyddio. Maent yn frechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol y gellir eu defnyddio yng Nghymru. Mae yna lawer o gwestiynau am y brechlyn COVID-19. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin. Mae’r dudalen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG) wedi cyhoeddi gwybodaeth ar sut y cysylltir â chi i gael eich brechiad coronafeirws (COVID-19)

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru bellach yn gwahodd oedolion 18+ i gael eu brechu. Os ydych chi’n credu eich bod wedi colli allan, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau am beth i’w wneud a pwy i gysylltu gyda.

Gwybodaeth ac adnoddau pellach

Mae pecynnau hunan-brawf COVID cyflym (profion llif unffordd) bellach ar gael i ofalwyr di-dâl. Mae profion asymptomatig yn ffordd bwysig o gadw pobl yn ddiogel a chynnig sicrwydd wrth i gyfyngiadau gael eu llacio. Darganfyddwch fwy.

Rhestr o gyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol gan Lywodraeth Cymru

Canllawiau ar Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19.

Gwybodaeth ar gyfer teithio ar draws Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei ganllawiau ar gyfer creu mannau cyhoeddus mwy diogel yn sgil coronafeirws.

Mae Comisiwn Bevan wedi lawnsio ymgyrch Distance Aware, wedi’i ardystio gan Lywodraeth Cymru. Mae hon yn fenter genedlaethol i alluogi unigolion a sefydliadau i annog pellhau parhaus a pharchu gofod cymdeithasol unigol.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyhoeddi pecyn canllawiau COVID-19 newydd, yn darparu ystod o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i gadw pobl hŷn yn saff. Mae’n cynnwys rhai ffyrdd o nodi pobl hŷn a allai fod mewn perygl, ynghyd â manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau allweddol a all ddarparu help a chefnogaeth hanfodol.


Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi trwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol – Facebook @disabilitywales a Trydar @DisabilityWales, ein gwefan www.disabilitywales.org a thrwy e-bost.

Parhewch i gysylltu â ni ar 029 20887325 fel yr arfer neu e-bost: info@disabilitywales.org

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members