Annual Conference: Beyond 2020 – New opportunities or same barriers?

Disability Wales Annual Conference graphic which has the numbers 2020 on the left in different colours and the DW logo underneath. The writing on the right reads New opportunities or Same Barriers? The date, 12th November at 10am - 1pm. Where? Online via Zoom. The writing is set in black on a pale yellow background.

Disability Wales/Anabledd Cymru Annual Conference and AGM.

Beyond 2020: New Opportunities or Same Barriers?

When?: 10am – 1pm: 12th November 2020

Where?: Held via Zoom due to Coronavirus Restrictions

With the ongoing Covid-19 pandemic, Brexit and upcoming Senedd Elections, what does the future hold for disabled people?

  • Are Welsh Disability Rights laws within our grasp and how can we make them real?
  • Does remote working open-up the workplace or make disabled people even more isolated?
  • How do we achieve independent living in a world of social distancing?
  • What difference will Brexit make to disabled people in Wales?

Join us and our brilliant line-up of expert speakers to explore these questions and more!

Professor Simon Hoffman: Swansea University, Lead Researcher, Strengthening and Advancing Equality and Human Rights in Wales

Professor Debbie Foster: Cardiff Business School; Project Lead – Legally Disabled: the Career Experiences of Disabled Lawyers; Chair, Disability Equality Forum Investigation into Impact of Covid-19 on Disabled People

Dr Charles Whitmore: Cardiff Law School, Co-ordinator Brexit Forum Wales

Dr Alison Tarrant: Researcher Independent Living and Disability Rights, Cardiff Law School

If you’d like to join us please Register for this event through the Eventbrite link below.

https://www.eventbrite.co.uk/e/disability-walesanabledd-cymru-annual-conference-and-agm-tickets-125508552459?aff=ebdssbonlinesearch

For more information, please do get in touch.

We can’t wait to see you there!

Disability Wales/Anabledd Cymru Cynhadledd Flynyddol a CCB

Tu hwnt i 2020: Cyfleoedd Newydd neu’r Un Rhwystrau?

Pryd?: 10yb – 1yh, 12fed o Dachwedd 2020

Ble?: Ar-lein trwy Zoom oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws

Gyda’r pandemig, Brexit ac Etholiadau’r Senedd ar y gorwel, beth fydd y dyfodol i bobl anabl?

  • Yng Nghymru ydy’r cyfreithiau Hawliau Anabledd o fewn ein gafael, a sut fedrwn ei gwneud yn realiti?
  • Ydy gweithio o adref yn agor y gweithle neu’n achosi pobl anabl i deimlo’n fwy unig?
  • Sut ydyn ni’n llwyddo gyda byw’n annibynnol mewn byd o gadw pellter cymdeithasol? 
  • Pa wahaniaeth bydd Brexit yn ei wneud i bobl anabl yng Nghymru?

Ymunwch â ni a’n panel gwych o siaradwyr i drafod y cwestiynau yma, a mwy!

Yr Athro Simon Hoffman: Prifysgol Abertawe, Prif Ymchwilydd, Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Yr Athro Debbie Foster: Ysgol Busnes Caerdydd; Arweinydd prosiect – Legally Disabled: Profiadau Gyrfa Cyfreithwyr Anabl; Cadeirydd, Ymchwiliad Fforwm Cydraddoldeb Anabledd i Effaith Covid-19 ar Bobl Anabl

Dr Charles Whitmore: Cardiff Law School, Co-ordinator Brexit Forum Wales

Dr Alison Tarrant: Ymchwilydd Hawliau Byw’n Annibynnol ac Anabledd, Ysgol y Gyfraith Caerdydd

Os hoffech chi ymuno â ni Cofrestrwch i’r digwyddiad trwy’r linc Eventbrite isod.

https://www.eventbrite.co.uk/e/disability-walesanabledd-cymru-annual-conference-and-agm-tickets-125508552459?aff=ebdssbonlinesearch

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Rydym yn edrych ymlaen i’ch gweld yno!

Become a member today and become part of what we do

Members