Dewch yn Aelod Penodedig o Fwrdd Anabledd Cymru

Testun gwyn ar gefndir glas tywyll sy'n darllen: Dewch yn Aelod Bwrdd! Rhowch lais cryfach i bobl anabl drwy: Ddatblygu polisi a gwaith AC. Rheoli pobl ac arian AC. Hyrwyddo Anabledd Cymru. Gwnewch gais nawr. www.disabilitywales.org. Mae logo 50 mlwyddiant AC wedi cael ei osod mewn cylch gyda border oren wrth ochr y testun ac mae tri sgwâr oren uwchben ac o dan y siâp.

Ydych chi’n angerddol am hawliau a chydraddoldeb anabledd? Oes gennych chi syniadau creadigol a all symud ein sefydliad ymlaen a rhoi llais cryfach i bobl anabl ledled Cymru? Mae’r dyfodol yn gyffrous yma yn Anabledd Cymru a gallech chi fod yn rhan ohono trwy ymgeisio i fod yn aelod penodedig o’r bwrdd. 

Anabledd Cymru (AC) yw cymdeithas genedlaethol Sefydliadau Pobl Anabl yng Nghymru, yn ymdrechu i sicrhau hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pobl anabl. Trwy ymgeisio i fod yn aelod penodedig o’r bwrdd, gallwch helpu i lunio ein dyfodol. 

Rydyn ni angen lleisiau newydd i hyrwyddo a lobïo newid ac felly rydym yn chwilio am ystod eang o sgiliau a phrofiadau ar y Bwrdd. Fel sefydliad, rydym am adlewyrchu’r gymuned gyfan o bobl anabl yng Nghymru.

Ein nod fel Sefydliad Pobl Anabl yw dangos arfer da mewn llywodraethu. Rydym yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd cefnogol a chwbl gynhwysol sy’n galluogi Cyfarwyddwyr i ffynnu yn ogystal â chynyddu eu doniau trwy ystod o gyfleoedd.

Pam ddylech chi wneud cais?

Angen ychydig eiriau o anogaeth cyn cyflwyno’ch cais? Gwyliwch y fideo byr hwn i glywed rhai o’n Cyfarwyddwyr presennol yn siarad am yr hyn y mae bod yn aelod bwrdd yn ei olygu a pham nawr yw’r amser i ymuno.

Gwybodaeth bellach

Teitl y rôlCyfarwyddwr / Ymddiriedolwr
Yn atebol i:
Cadeirydd a Chyfarwyddwyr y Bwrdd
Tymor:
Cyfarwyddwyr etholedig – tair blynedd (amodol ar ofynion cylchdroi blynyddol aelodau’r Bwrdd) Cyfarwyddwyr apwyntiedig – 1 blwyddyn (ailbenodi’n destun cytundeb blynyddol gan y Bwrdd yn dilyn y cyfarfod cyffredinol) 
Diben:
Ar y cyd â’r Cyfarwyddwr/Ymddiriedolwyr eraill, cyfrifoldeb am ddatblygu polisïau a gwaith AC; rheoli’r corff yn cynnwys arian a’r bobl; a gwasanaethu diddordebau AC ar bob amser.
Ymrwymiad:
Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn rheolaidd, gan gymryd rhan yn y trafodaethau a chyfrannu at benderfyniadau; darllen y papurau ymlaen llaw; mynychu rhaglenni hyfforddiant sefydlu ac eraill yn ôl yr angen; cymryd rhan yn y gwerthusiad blynyddol a chyfweliadau datblygu personol gyda’r cadeirydd.

Dyddiad cau: 30ain o Fedi 2022

Cyfweliadau: 12fed o Hydref 2022

Mae’r pecyn recriwtio isod yn darparu mwy o wybodaeth am rôl y Bwrdd a bod yn Gyfarwyddwr. Mae hefyd yn manylu sut i ymgeisio i fod yn aelod Penodedig o’r Bwrdd.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni i ymdrechu am Gymru mwy cynhwysol i bobl anabl? Gwnewch gais heddiw! Rydym yn edrych ymlaen i glywed gennych.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar 029 20887325 neu e-bostiwch info@disabilitywales.org.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members