Access to Elected Office Fund Wales – Join the Decision Making Panel / Ymunwch â’r panel

Job advert poster: Access to Elected Office Fund Wales - Join the panel.

Access to Elected Office Fund Wales – Decision Panel (Member)

The Welsh Government has agreed to establish an Access to Elected Office Fund on a pilot basis for the 2021 Senedd Cymru and the 2022 Local Government Elections. The purpose of the fund is to support disabled individuals standing as candidates for one of these elections with the additional support costs to enable their participation.

We are looking for individuals who would be interested in being on the Panel that will make decisions on awards. Members must be prepared to arrive at decision in a politically neutral manner. 

We are keen that the panel represents the diversity of disabled people in Wales,  In particular, we welcome applications from people who are often underrepresented on decision making panels, including disabled people from BME, LGBTQ+ and Welsh speaking communities. .

If you meet one or more of the person specifications below we would love to hear from you.

 • Lived experience of disability and making reasonable adjustments.
 • Knowledge of political campaigning or election administration.
 • Strong communication and team working skills.
 • Awareness of disabled people’s access issues.
 • Previous experience of board or panel working is desirable.
 • Applicants should not currently hold elected office or be planning to stand in the 2021 Senedd Cymru or the 2022 Local Government Elections.

You will find all you need to know in the application pack below. There are many ways to apply. If you need information in another format or have any questions please do not hesitate to contact us.

Closing date:  16th February 2021

How to Apply

We have a flexible application process.  You can apply by filling out the application form attached.  We can take verbal application by telephone or by skype/Zoom/teams.  You can also send us a video recording or any other method that communicates how you meet the person specification.

Mynediad i Gronfa Swydd Etholedig Cymru – Panel Penderfyniadau (Aelod)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i sefydlu Cronfa Mynediad i Swydd Etholedig ar sail beilot ar gyfer Senedd Cymru 2021 ac Etholiadau Llywodraeth Leol 2022. Pwrpas y gronfa yw cefnogi unigolion anabl sy’n sefyll fel ymgeiswyr ar gyfer un o’r etholiadau hyn gyda’r costau cymorth ychwanegol i alluogi eu cyfranogiad.

Rydym yn chwilio am unigolion a fyddai â diddordeb mewn bod ar y Panel a fydd yn gwneud penderfyniadau ar ddyfarniadau. Rhaid i aelodau fod yn barod i ddod i benderfyniad mewn modd gwleidyddol niwtral.

Rydym yn awyddus i sicrhau bydd y Panel yn cynrychioli’r amrywiaeth o bobl anabl yng Nghymru. Yn benodol, byddwn yn croesawu ceisiadau gan bobl heb gynrychiolaeth ddigonol ar baneli fel hyn, yn cynnwys pobl o gymunedau Cymraeg, BAME ac LGBTQ+.

Os yw un neu fwy o’r disgrifiadau isod yn gymwys i chi, byddwn yn falch o glywed gennych.

 • Profiad bywyd fel person anabl a gwneud addasiadau rhesymol
 • Gwybodaeth am ymgyrchu gwleidyddol neu weinyddu etholiadau
 • Sgiliau cryf ym maes cyfathrebu a gweithio mewn timau
 • Ymwybyddiaeth o faterion mynediad pobl anabl
 • Profiad o fod yn aelod o fyrddau neu baneli’n ddymunol
 • Ar hyn o bryd ni ddylai ymgeiswyr fod mewn swydd etholedig neu’n paratoi i sefyll mewn etholiadau Senedd Cymru 2021 neu etholiadau Llywodraeth Leol 2022.

Mae’r manylion llawn yn y pecyn cais isod, gydag amryw ddulliau o wneud cais. Cofiwch gysylltu â ni os byddwch angen y manylion mewn fformat amgen neu am ofyn unrhyw gwestiynau.

Ffôn:  029 2088 7325 

Ebostinfo@disabilitywales.org

Dyddiad cau: 16eg Chwefror 2021

Sut i wneud cais

Mae gennym broses ymgeisio hyblyg. Gallwch wneud cais trwy lenwi’r ffurflen gais sydd ynghlwm. Gallwn gymryd cais ar lafar dros y ffôn neu drwy Skype / Zoom / Teams. Gallwch hefyd anfon recordiad fideo atom neu unrhyw ddull arall sy’n cyfleu sut rydych chi’n cwrdd â’r fanyleb person.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members