Vacancy Policy and Research Officer

join our team. policy and research officer. influence decision makers, inform our members

Job Title: Policy and Research Officer (Disabled Person)

DW is a national Disabled People’s Organisation (DPO) and given the job requirements it is specifically recruiting a disabled person to represent it as Policy and Research Officer.

Job Description: To effect change in public policy and influence policymakers through the development of strong evidence-based policy positions; to integrate policy positions with our influencing, campaigning and communications activity.

Hours: 28 hours per week

Salary: £26,999 pro-rata hours £21,599

Sector: Third Sector

Contract Type: Fixed Term Contract until 31st March 2021 

(potential for extension subject to funding)

Interested? Contact us for an application pack in your preferred format on 029 2088 7325 (use announcer for text phone), fax 029 2088 8702, E-mail paula.reed@disabilitywales.org, download a pack from our website at www.disabilitywales.org 

Closing date: 5th March 2020 5pm

Interview dates: 24th/25th/26th March 2020

Teitl y Swydd: Swyddog Polisi ac Ymchwil (Person Anabl)

Mudiad Pobl Anabl (MPA) cenedlaethol yw AC, ac o ystyried gofynion o swydd, mae’n mynd ati’n benodol i recriwtio person anabl i’w gynrychioli fel Swyddog Polisi ac Ymchwil.

Swydd Ddisgrifiad: Creu newid mewn polisi cyhoeddus a dylanwadu ar lunwyr polisi drwy ddatblygu safbwyntiau polisi cryf sy’n seiliedig ar dystiolaeth; integreiddio safbwyntiau polisi â’n gweithgaredd dylanwadu a chyfathrebu.

Oriau: 28 awr yr wythnos

Cyflog: £26,999 pro-rata awr £21,599

Sector: Trydydd Sector

Math o Gytundeb: Cytundeb am gyfnod gosod tan 31ain Mawrth 2021 

(potensial ar gyfer estyniad yn amodol ar gyllid)

Oes gennych chi ddiddordeb? Cysylltwch â ni am becyn ymgeisio ym mha bynnag fformat sydd orau gennych chi ar 029 2088 7325 (defnyddiwch ‘announcer’ ar gyfer ffonau testun), ffacs 029 2088 8702, E-bostiwch  paula.reed@disabilitywales.org , lawrlwythwch becyn o’n gwefan yn www.disabilitywales.org neu ysgrifennwch at y cyfeiriad isod

Dyddiad cau: 5ed Mawrth 2020 5pm

Dyddiad y Cyfweliadau: 24ain/25ain/26ain Mawrth 2020

Become a member today and become part of what we do

Members