Vacancy Disability Equality & Inclusion Officer

join our team, disability equality and inclusion officer, disabled person, addressing the barriers disabled people face

Job Title: Disability Equality and Inclusion Officer (Disabled Person)

DW is a national Disabled People’s Organisation (DPO) and given the job requirements it is specifically recruiting a disabled person to represent it as Disability Equality and Inclusion Officer.

Job Description: To be responsible for the development and delivery of DW’s programme of regional networks, events and training sessions; to promote knowledge and understanding of the Social Model of Disability to the membership, stakeholders and clients and promote good practice in disability and inclusion; to develop and deliver Disability Equality Training initiatives; to lead on outreach to underrepresented groups within DW’s membership.

Hours: 28 hours per week

Salary: £26,999 pro-rata 28 hours £21,599

Sector: Third Sector

Contract Type: Fixed Term Contract until 31st March 2021 

(potential for extension subject to funding)

Interested? Contact us for an application pack in your preferred format on 029 2088 7325 (use announcer for text phone), fax 029 2088 8702, E-mail paula.reed@disabilitywales.org, download a pack from the bottom of the page.

Closing date: 5th March 2020 5pm

Interview dates: 24th/25th/26th March 2020

Documents to download

Teitl y Swydd: Swyddog Cydraddoldeb a Chynhwysiant Anabledd (Person Anabl)

Mudiad Pobl Anabl (MPA) cenedlaethol yw AC, ac o ystyried gofynion o swydd, mae’n mynd ati’n benodol i recriwtio person anabl i’w gynrychioli fel Swyddog Cydraddoldeb a Chynhwysiant Anabledd

Swydd Ddisgrifiad: Bod yn gyfrifol am ddatblygu a darparu rhaglen rhwydweithiau rhanbarthol, digwyddiadau a sesiynau hyfforddi AC; hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Model Cymdeithasol o Anabledd i’r aelodaeth, rhanddeiliaid a chleientiaid. Hefyd hyrwyddo arfer da mewn anabledd a chynhwysiant; datblygu a chyflwyno mentrau Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd; arwain ar allgymorth i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ymhlith aelodaeth AC.

Oriau: 28 awr yr wythnos

Cyflog: £26,999 pro-rata 28 awr £21,599

Sector: Trydydd Sector

Math o Gytundeb: Cytundeb am gyfnod gosod tan 31ain Mawrth 2021 

(potensial ar gyfer estyniad yn amodol ar gyllid)

Oes gennych chi ddiddordeb? Cysylltwch â ni am becyn ymgeisio ym mha bynnag fformat sydd orau gennych chi ar 029 2088 7325 (defnyddiwch ‘announcer’ ar gyfer ffonau testun), ffacs 029 2088 8702, E-bostiwch paula.reed@disabilitywales.org , lawrlwythwch becyn o’n gwefan yn www.disabilitywales.org neu ysgrifennwch at y cyfeiriad isod

Dyddiad cau: 5ed Mawrth 2020 5pm

Dyddiad y Cyfweliadau: 24ain/25ain/26ain Mawrth 2020

Become a member today and become part of what we do

Members