Mae Gofal Cymdeithasol Cymru'n Moyn Aelodau Bwrdd Newydd

A oes gennych ddiddordeb mewn gofal cymdeithasol? Mae sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru yn gyfle cyffrous i wella gofal cymdeithasol yng Nghymru. Maen nhw’n chwilio am aelodau o bob cefndir sydd ag awydd cryf i wella safonau gofal cymdeithasol a’r gwasanaethau a ddarperir i aelodau o’r cyhoedd.

Yn 2016, pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Mae’r Ddeddf yn ailenwi Cyngor Gofal Cymru yn Gofal Cymdeithasol Cymru ac yn ehangu ei gylch gwaith i gynnwys cyfrifoldeb dros wella gwasanaethau. Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd yn parhau i reoleiddio rhai grwpiau o weithwyr gofal cymdeithasol (gan gynnwys Gweithwyr Cymdeithasol) ac i arwain ar ddatblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol.

Bydd Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru’n darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad i’r sefydliad. Bydd yn gosod cynlluniau, yn cytuno sut a ble y caiff cyllideb o tua £20m ei gwario ac yn adolygu cynnydd y gwaith a sut mae’n cael ei ddarparu. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru’n disgwyl recriwtio pobl o bob math o gefndir, gan gynnwys gofalwyr, defnyddwyr gwasanaethau ac aelodau o’r cyhoedd sydd â gwybodaeth a phrofiad mewn amrywiaeth eang o feysydd gyda brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Tâl: £250 y dydd a gall Aelodau hawlio costau teithio a chynhaliaeth yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Ymrwymiad amser: 24 diwrnod y flwyddyn (mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd y Bwrdd, y Pwyllgor a rhanddeiliaid).

Lleoliad: Yng Nghaerdydd y cynhelir y mwyafrif o’r cyfarfodydd, ond ar adegau cynhelir cyfarfodydd ledled Cymru.

I gael manylion pellach ac i wneud cais ewch i http://cymru.gov.uk/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych ymholiadau cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 029 2082 5454 neu e-bost DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12pm (y prynhawn) 13 Hydref 2016.

Nid ystyrir ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.  Cynhelir gweithdai rhwng 7– 11 Tachwedd a chyfweliadau ar 28, 29, 30 Tachwedd (yng Nghaerdydd) a 1 a 2 Rhagfyr 2016 (yn Llanelwy).

Gellir cael fersiynau print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hwn ar gais trwy ffonio 029 2082 5454.

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members