‘Improving communication – Improving Services’

Carmarthenshire Disability Coalition for Action

 

Invitation

 

‘Improving communication – Improving Services’

 

“Enable the Coalition to enhance disabled people’s sense of well being by improving their access to public services and ensuring the public sector is aware of disabled people’s needs and dislikes”

 

The Carmarthenshire Disability Coalition for Action is holding an important consultation event. Your presence would be greatly appreciated at: –

 

The Ashburnham Hotel, Ashburnham Road, Pembrey, Llanelli,

Carmarthenshire, SA16 0TH

 

On the 7th November 2014

 

Registration from 10am, to commence at 10.30am. The event will finish no later than 3pm.

 

The purpose of the event will be to gain your views and support for our bid to The Big Lottery Fund for funding a Development Officer Post.

At the event we will discuss: –

 

 • Health, Social Care & Wellbeing
 • Housing
 • Access to the built environment, goods & services
 • Education
 • Crime & Policing
 • Transport

 

There will be limited spaces so your intention to attend must be registered as soon as possible. This event will only be open to residents of Carmarthenshire, who are disabled, their representative or carers of disabled people. A buffet lunch will be provided. Reasonable travel expenses will be covered.

 

Complete the events form at www.carmarthenshiredisabilitycoalition.org.uk or

Telephone 01267 231425 and reserve your place.

Clymblaid Anabledd Sir Gaerfyrddin ar gyfer Gweithredu

 

Gwahoddiad

 

‘Gwella Cyfathrebu – Gwella Gwasanaethau’

 

“Galluogi’r Glymblaid i wella ymdeimlad pobl anabl o les trwy wella eu mynediad i wasanaethau cyhoeddus a sicrhau bod y sector cyhoeddus yn ymwybodol o anghenion a heriau i bobl anabl”

 

Mae Clymblaid Anabledd Sir Gaerfyrddin ar gyfer Gweithredu yn cynnal digwyddiad ymgynghori pwysig. Gwerthfawrogir eich presenoldeb yng:

 

Ngwesty’r Ashburnham, Heol Ashburnham, Pen-bre, Llanelli,

Sir Gaerfyrddin, SA16 0TH

 

Ar 7 Tachwedd, 2014

 

Bydd cofrestru o 10 y bore, i ddechrau am 10.30. Bydd y digwyddiad yn gorffen dim hwyrach na 3 y prynhawn.

 

Pwrpas y digwyddiad yw cael eich barn a’ch cefnogaeth i’n cais i Gronfa’r Loteri Fawr i ariannu Swyddog Datblygu.

Yn y digwyddiad, byddwn yn trafod: –

 

 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
 • Tai
 • Mynediad i’r amgylchedd adeiledig, nwyddau a gwasanaethau
 • Addysg
 • Trosedd a Phlismona
 • Cludiant

 

Bydd llefydd yn brin, felly’r cyntaf i’r felin i gofrestru. Mae’r digwyddiad yn agored i drigolion Sir Gaerfyrddin sy’n anabl, eu cynrychiolwyr neu ofalwyr. Darperir cinio bwffe. Gellir talu costau teithio rhesymol.

 

Llenwch y ffurflen digwyddiadau yn www.carmarthenshiredisabilitycoalition.org.uk, neu ffoniwch 01267 231425 acadwch eich lle

Become a member today and become part of what we do

Members