Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu

Y mis yma, mae 8 o berfformwyr talentog ag anableddau dysgu o bob rhan o’r gorllewin wedi cychwyn ar lwybr newydd i faes y celfyddydau. Dyma fyfyrwyr newydd Academi Hijinx sy’n cofrestru ar gyfer hyfforddiant sgiliau perfformio proffesiynol ar gwrs arloesol sy’n cael ei redeg gan y cwmni theatr o Gymru, Hijinx.

 

Mae myfyrwyr yr Academi newydd yng Nghaerfyrddin, sy’n cael ei rhedeg ar y cyd â Gofal Celf, yn dysgu amrywiaeth o sgiliau perfformio, gan gynnwys theatr gorfforol, gwaith byrfyfyr, gwaith mwgwd, a chlownio. Caiff y cwrs ei gyflwyno gan dîm o ymarferwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau, a hynny am ddeuddydd yr wythnos, 50 wythnos y flwyddyn yn Theatr boblogaidd y Lyric yng Nghaerfyrddin.

 

Actor Y Gwyll yn dod yn diwtor gyda’r Academi Ymysg tiwtoriaid y cwrs mae Alex Harries, sy’n adnabyddus ar ôl ei ran ar ‘Y Gwyll’. Bydd yn hyfforddi myfyrwyr ym maes Actio i’r Sgrin. Dywedodd Alex, sy’n chwarae rhan DC Lloyd Elis yn y ddrama drosedd Gymraeg: “Rwy’n llawn cyffro wrth feddwl am gael ymuno â thîm y tiwtoriaid yn Academi Hijinx yng Nghaerfyrddin a chael cwrdd â’r myfyrwyr i gyd. Mae’n wych cael chwarae rhan yn y gwaith o helpu’r diwydiant i fod yn fwy hygyrch i actorion dawnus o bob gallu.”

 

Hijinx a’r Academïau Bwriad Academïau Hijinx oedd mynd i’r afael â phroblem sylfaenol – sef ei bod yn aml yn amhosibl i actorion ag anableddau dysgu ddilyn llwybr traddodiadol yr ysgol ddrama i fyd actio oherwydd rhwystrau fel y graddau sy’n ofynnol er mwyn cael lle mewn ysgol ddrama, neu’r diffyg darpariaeth ar eu cyfer yno. Yn hytrach na gadael i’w doniau aros yn y dirgel a heb eu datblygu, mae gan Hijinx gynllun beiddgar i gyrraedd oedolion dawnus ledled Cymru sydd ag anableddau dysgu a rhoi cyfle iddynt hyfforddi i fod yn actorion proffesiynol, drwy Academïau Hijinx, fel yr Academi hon.

 

Nod Hijinx yw y bydd pob actor dawnus ag anableddau dysgu yn y wlad yn byw o fewn 90 munud yn y car i gwrs hyfforddiant proffesiynol sydd wedi’i ddylunio ar eu cyfer. Academi’r Gorllewin yw’r bedwaredd i agor yn dilyn llwyddiant y cwrs cyntaf yng Nghaerdydd, a lansiodd yn 2012. Ers hynny, gyda chymorth Sefydliad Banc Lloyds a Chyngor Celfyddydau Cymru, agorodd Hijinx Academi’r Gogledd ym Mhrestatyn ym mis Tachwedd 2014, ac ail Academi yn y brifddinas ym mis Gorffennaf 2015. Mae cynlluniau ar waith ar gyfer agor cwrs yn y Canolbarth yn 2016.

 

Meddai Prif Weithredwr Hijinx, Clare Williams, “Mae’n bleser lansio’r bedwaredd Academi Hijinx yng Nghaerfyrddin mewn partneriaeth â Gofal Celf a Theatrau Sir Gâr. Pwrpas creu’r Academïau yw sicrhau bod perfformwyr addawol sydd ag anableddau dysgu yn cael llwyfan – yn llythrennol – i feithrin ac arddangos eu gallu a’u sgiliau arbennig. Mae myfyrwyr yr Academïau presennol wedi gwneud cynnydd rhyfeddol, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael dechrau’r daith honno gyda chriw newydd o fyfyrwyr o bob rhan o’r gorllewin. Mae hefyd yn wych ein bod ni’n cael sefydlu dolenni cyswllt a chreu swyddi ar gyfer pobl y celfyddydau mewn mannau eraill o’r wlad.”

Lleoliad Theatr y Lyric Caerfyrddin, gydag awditoriwm â mil o seddi, gofod stiwdio a bar caffi, fydd cartref yr Academi newydd. Mae’r theatr o fewn pellter cerdded rhwydd o orsafoedd bws a thrên a meysydd parcio, ac mewn lleoliad delfrydol ar gyfer y cwmni newydd o fyfyrwyr yr Academi sy’n teithio yno o bob rhan o’r gorllewin, o Hwlffordd i Abertawe.

Awdurdodau’r Gorllewin yn gweithio mewn partneriaeth Mae’r Academi newydd yn deillio o bartneriaeth eang â’r gwasanaethau cymdeithasol yn Sir Gâr, Sir Benfro ac Abertawe. Bydd darpar fyfyrwyr sy’n byw yn yr ardaloedd hyn yn gallu gwneud cais am arian i fynd ar un o’r cyrsiau drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn eu hardal. Hwylusir y bartneriaeth hynod hon gan Gofal Celf, menter gymdeithasol yng Nghaerfyrddin sy’n cynnig gweithgareddau a hyfforddiant celfyddydol i bobl ddifreintiedig a’r rhai sy’n eu cefnogi.

Cwrs Sylfaen Drama Ochr yn ochr â’r Academi newydd, mae Hijinx yn gobeithio rhedeg ail gwrs mewn sgiliau bywyd drwy ddrama ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu mwy dwys, a fydd hefyd yn cael ei drefnu gan Gofal Celf.

Ymunwch ag Academi Hijinx y Gorllewin neu Gwrs Sylfaen Drama’r Gorllewin Os ydych chi’n berfformiwr neu’n adnabod perfformiwr ag anableddau dysgu sydd â diddordeb mewn ymuno naill ai â’r Academi neu â’r Cwrs Sylfaen Drama yng Nghaerfyrddin, neu ag un o Academïau eraill Hijinx, cysylltwch â Dan McGowan yn Hijinx drwy ffonio 02920 300331 neu e-bostio dan.mcgowan@hijinx.org.uk.

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members