Cyhoeddi Maniffesto Pobl Anabl – Datganiad i'r wasg

Datganiad i’r wasg

*** EMBARGO TAN 00.01 Dydd Iau 17 Medi 2015 ***

Cefnogi nid anablu!

Anabledd Cymru yn cyhoeddi Maniffesto Pobl Anabl

 

Heddiw yn y Senedd, bydd Anabledd Cymru yn cyhoeddi Maniffesto Galluogi Cymru yn galw am wneud pobl anabl yn aelodau llawn o genedl fodern a chynhwysol, gan fwynhau hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth, ac yn gallu cyfrannu’n llawn at lwyddiant economaidd a chymdeithasol y wlad.

 

Bydd panel o Aelodau Cynulliad o bob plaid yn ymateb i’r Maniffesto Pobl Anabl: Galluogi Cymru yn y lansiad, yn cynnwys Kirsty Williams AC arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru; Lindsay Whittle AC, Plaid Cymru; Jenny Rathbone AC Plaid Lafur Cymru ac Altaf Hussain AC ar ran Ceidwadwyr Cymru.

 

Dywedodd Rhian Davies, prif weithredwraig Anabledd Cymru:

 

“Mae pobl anabl yn cynrychioli dros 20% o boblogaeth Cymru, canran uwch na gwledydd a’r rhan helaeth o ranbarthau’r Deyrnas Unedig.

 

Dywed pobl anabl ar draws y wlad wrthym bod diffyg gorfodi hawliau a diwygiadau lles a thoriadau gwasanaethau cyhoeddus gan Lywodraeth San Steffan wedi arwain at golli annibyniaeth, cynyddu tlodi a gadael llawer o bobl anabl yn teimlo’n unig ac yn ofnus am y dyfodol.”

 

Ar 5 Mai 2016, bydd pobl anabl, eu teuluoedd a’u cynhalwyr ar draws y wlad yn pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Anabledd Cymru yn galw ar bob plaid wleidyddol i ymrwymo i gefnogi pleidleiswyr anabl yn eu Maniffestos.

 

Mae’r Maniffesto Pobl Anabl yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud y dilynol:

 

  • Cynnwys Mesur Byw’n Annibynnol (Cymru) yn rhaglen ddeddfwriaethol y Pumed Cynulliad 2016-21
  • Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol i gydnabod a dilyn eu cyfrifoldebau wrth weithredu amodau llawn Confensiwn Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig ar draws eu polisïau a deddfwriaeth
  • Sefydlu Comisiwn Ymchwil yn cynnwys pobl anabl a’u cyrff i ystyried opsiynau i fynnu hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pobl anabl yng Nghymru, yn cynnwys datganoli deddfwriaeth gydraddoldeb i Gymru
  • Gwaredu tlodi anabledd yng Nghymru erbyn 2030
  • Rhaid i arweinwyr ymrwymo i daclo troseddau atgasedd anabledd.

ofnus am y dyfodol.”

 

Ar 5 Mai 2016, bydd pobl anabl, eu teuluoedd a’u cynhalwyr ar draws y wlad yn pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Anabledd Cymru yn galw ar bob plaid wleidyddol i ymrwymo i gefnogi pleidleiswyr anabl yn eu Maniffestos.

 

Mae’r Maniffesto Pobl Anabl yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud y dilynol:

 

  • Cynnwys Mesur Byw’n Annibynnol (Cymru) yn rhaglen ddeddfwriaethol y Pumed Cynulliad 2016-21
  • Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol i gydnabod a dilyn eu cyfrifoldebau wrth weithredu amodau llawn Confensiwn Hawliau Pobl Anabl y Cenhedloedd Unedig ar draws eu polisïau a deddfwriaeth
  • Sefydlu Comisiwn Ymchwil yn cynnwys pobl anabl a’u cyrff i ystyried opsiynau i fynnu hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pobl anabl yng Nghymru, yn cynnwys datganoli deddfwriaeth gydraddoldeb i Gymru
  • Gwaredu tlodi anabledd yng Nghymru erbyn 2030
  • Rhaid i arweinwyr ymrwymo i daclo troseddau atgasedd anabledd.

 

Rhian Davies: “Rhaid i bleidiau gwleidyddol Cymru dderbyn bod y pum Galwad Gweithredu yn hanfodol os yw pobl anabl am fwynhau hawliau a chydraddoldeb llawn ac adlewyrchu hynny yn eu maniffestos.”

 

“Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau i weithio er Galluogi Cymru – a chreu cymdeithas ble bydd plant, pobl ifanc ac oedolion anabl yn mwynhau’r hawl i fyw’n annibynnol a bod yn rhan lawn o gymdeithas o fewn amgylchedd heb rwystrau, ac yn gallu cyfrannu’n llawn at lwyddiant economaidd a chymdeithasol y genedl.”

 

GOLYGYDDION

 

Anabledd Cymru cymdeithas genedlaethol cyrff pobl anabl sy’n brwydro dros hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth pob person anabl.

Cynhyrchwyd y Maniffesto wrth ymgynghori â phobl anabl a’u cyrff ar draws y wlad. Cysylltwyd dros gyfnod o bedwar mis er mwyn eu hysbysu a helpu i lunio’r Galwadau Gweithredu. Helpodd dros 200 person i ddatblygu’r Maniffesto.

 

Copi o’r maniffesto a chrynodeb o’r galwadau gweithredu yn: http://www.disabilitywales.org/calls-for-action/

 

Brecwast lansio 8:30 – 9:30 yn Oriel y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd #itsmyright

 

CYSWLLT

 

Miranda French, rheolwraig polisi a materion cyhoeddus 07739 413826

miranda.french@disabilitywales.org

www.disabilitywales.org

 

Anabledd Cymru: 029 2088 7325

 

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members