Anabledd Cymru'n tynnu sylw Llywodraeth y DU at ddiffyg haw liau dynol pobl anabl.

Delegation of DDPOs prepare in Geneva- 20th August
Delegation of DDPOs prepare in Geneva- 20th August 2017 (C) Natasha Hirst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anabledd Cymru’n tynnu sylw Llywodraeth y DU at ddiffyg haw

liau dynol pobl anabl.

Unodd Anableddau Cymru a mudiadau pobl fyddar ac anabl o bob rhan

o’r DU yng Ngenefa yr wythnos hon i gyflwyno tystiolaeth o gamau

parhaus yn erbyn hawliau dynol i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar

Hawliau Pobl Anabl.

Yn ystod sesiwn gaeedig ddydd Llun 21 Awst, bydd mudiadau pobl anabl yn tynnu sylw at fethiant Llywodraeth y DU i ymateb i lawer

o’r cwestiynau a ofynnwyd iddi gan y Pwyllgor gydol y broses, a bydd yn

hysbysu’r Pwyllgor am y methiant systemaidd i helpu pobl anabl i fyw’n

annibynnol ac i gael cyfleoedd cymdeithasol, addysgol a chyflogaeth.

Dyma rai o’r prif broblemau:

Methiant Llywodraeth y DU i ateb y cwestiynau a holwyd iddi gan

Bwyllgor y CU ar Hawliau Pobl Anabl yn eu Rhestr o Faterion.

Y dirywiad wrth weithredu hawliau pobl anabl yn y DU.

Llywodraeth y DU yn gwrthod argymhellion Ymchwiliad 2016 a’r diffyg parch at weithredu’r amrywiaeth o gonfensiynau hawliau

dynol.

Bydd Anabledd Cymru hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gryfha

u ei hymagwedd ei hun at gyflawni ei goblygiadau dan y CRDP. Ar ô

l trafodaethau â phobl anabl ledled Cymru yn ddiweddar ynghyl

ch yr adolygiad o’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol,

cadarnhawyd bod rhwystrau rhag hawliau a chydraddoldeb anabledd

yng Nghymru yn gadarn o hyd.

Cynhelir yr Archwiliad Cyhoeddus o Lywodraeth y DU a’r llywodraetha

udatganoledig ddydd Mercher 23 a dydd Iau 24 Awst

.

Dyma’r tro cyntaf y bydd Pwyllgor yn adolygu gwlad sydd wedi

wynebu ymchwiliad yn y gorffennol am weithredu’n groes i’r Confensiwn ar Hawliau Pobl Anabl. Bydd gweithredwyr dros anabledd yn tynnu syl

w at Lywodraeth y DU yn gwrthod yr argymhellion ar gyfer gweithredu a

nodwyd gan yr Ymchwiliad.

Dywedodd Rhian Davies, Prif Weithredwr Anableddau Cymru:

“Caiff pobl anabl eu siomi gan Lywodraeth y DU ac rydyn ni yng Ngenefa i

dynnu sylw at y camau yn erbyn ein hawliau.

Un enghraifft yn unig o ystyried polisïau gwahaniaethu’n annerby

niol yw dyfarniad y Llys Goruchaf yn erbyn ffioedd tribiwnlys. Mae

angen dileu llawer mwy o bolisïau er mwyn gwarchod hawliau a bywydau pobl anab

l a’u teuluoedd.

Dyma’n cyfle ni i ddangos na fyddwn ni’n rhoi’r gorau i herio

gwahaniaethu caniataol y Llywodraeth a’r modd y mae’n allgau p

obl anabl yn y DU.”

Mewn sesiwn gaeedig gyda’r Pwyllgor, bydd mudiadau pobl fyddar ac

anabl yn dwyn sylw at faterion sy’n cael yr effaith fwyaf dwys ar bob

l anabl yn y DU.

Byddwn yn gofyn i’r Pwyllgor argymell camau y dylai Llywodraeth y

DU a Chymru eu cymryd i wella hawliau, mynediad a chynhwysiad pobl an

abl ym mhob agwedd o’u bywydau.

Meddai Wendy Ashton, Cadeirydd Anabledd Cymru,

“Mae’r Archwiliad

yn rhoi llais i bobl anabl ac yn tynnu sylw at y penderfyniadau mae’r

Llywodraeth wedi’u gwneud i’n hymyleiddio.

Yng Nghymru, mae datganoli’n rhoi cyfle i ni wneud pethau’n wahano

l.

Mae’n hollbwysig bod Llywodraeth Cymru yn cryfhau rôl y Fframwaith

Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol gan nad oes unrhyw fecanwaith

cyffredinol arall yng Nghymru yn bod sy’n amlinellu ein hawliau.

Rhaid i ni sicrhau bod ymagwedd sy’n seiliedig ar hawliau dynol yn nodi

ac yn ateb gofynion pobl anabl sy’n byw yng Nghymru, gan alw ar

Lywodraeth Cymru i’n cefnogi wrth i ni ymladd dros well dyfodol i bob

l anabl.”

Nodiadau ar gyfer golygyddion:

Anableddau Cymru yw cymdeithas genedlaethol mudiadau pobl

anabl yng Nghymru, sy’n hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac

annibyniaeth pobl anabl.

Bydd Ymchwiliad Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau

Pobl Anabl yn asesu pa gamau mae Llywodraeth y DU a’r

llywodraethau datganoledig wedi eu cymryd i weithredu

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yn

dilyn ei gadarnhau yn 2009. Mae’r Pwyllgor yn gorff o

arbenigwyr, wedi eu henwebu gan lywodraethau, ac mae’r

mwyafrif ohonynt yn bobl anabl.

Gohiriodd y pwyllgor ei asesiad o’r DU (a oedd yn wreiddiol fod

adrodd yn ôl yn 2015) er mwyn ymchwilio i gŵyn bod hawliau

pobl anabl yn cael eu tramgwyddo yn sgil ad-drefnu lles.

Gwnaed hyn dan brotocol dewisol y Confensiwn. Dangosodd y

canfyddiadau dramgwyddo dwys a systemaidd o hawliau dynol

pobl anabl. Roedd yr ymchwiliad yn edrych ar ddim ond rhan o

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl –

gyda chanolbwynt penodol ar effaith mesurau llymder ac ad-

drefnu lles. Mae’r adroddiad cyfredol yn edrych ar gyfres o

faterion llawer ehangach, gan gynnwys ein cyfreithiau ar iechyd

meddwl a gallu meddyliol, polisïau ar gyflogaeth ac addysg a

mwy.

Adroddiad yr Ymchwiliad, 2016:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/InquiryProced

ure.aspx

Yn dilyn tystiolaeth a gyflwynwyd fis Mawrth 2017, cynhyrchodd

Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl Restr o

Faterion y mae’n ystyried yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth.

Cyflwynodd y Llywodraeth ymateb ysgrifenedig ac yn sgil hynny,

mae mudiadau pobl fyddar ac anabl wedi cyflwyno adroddiad

cymdeithas sifil cysgodol pellach. Mae mecanwaith annibynnol y

DU, sy’n cynnwys cyrff gwarchod, wedi cyflwyno ymateb hefyd.

Gweler yr adroddiadau hyn ar-lein:

Ymateb Llywodraeth y DU:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Downlo

ad.

aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGBR%2fQ%2f1%2fAdd.1&Lang

=en

Ymatebion cymdeithas sifil mudiadau pobl fyddar ac anabl gydol

yr Adolygiad

:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDe

tails1.aspx?SessionID=1158&Lang=en

Ymateb mudiadau pobl fyddar ac anabl i’r Rhestr o Faterion

Gorffennaf 2017

:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Downl

oad.

aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fGBR%2f28473&Lang

=en

Mae mudiadau pobl fyddar ac anabl wedi gweithio mewn

cydweithrediad i gasglu tystiolaeth ac i greu’r adroddiadau drwy’r

broses adolygu. Cyd-gynhyrchwyd cyflwyniad y mudiadau pobl

fyddar ac anabl gan Hawliau Anabledd y DU, Inclusion Scotland,

Anabledd Cymru, Disability Action Northern Ireland, and the

Reclaiming our Futures Alliance. Cyflwynwyd rhagor o

wybodaeth yngl ŷn â’r gwledydd datganoledig gan DRUK /

Anabledd Cymru / ROFA; Inclusion Scotland; a Disability Action

NI.

Ar 23 a 24 Awst, cynhelir yr archwiliad i Lywodraeth y DU yng

Ngenefa, a bydd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau

Pobl Anabl yn cynhyrchu eu sylwadau terfynol yn ystod hydref

2017.

Bydd ffrwd byw o’r archwiliad ar-lein ar webtv.un.org

Bydd dirprwyaeth o fudiadau pobl fyddar ac anabl o ledled y DU,

gan gynnwys Anabledd Cymru, yng Ngenefa i gyflwyno

tystiolaeth bellach ac i arsylwi’r archwiliad cyhoeddus.

Gellir trefnu cyfweliadau ag aelodau o’r ddirprwyaeth ar gais.

Gweler arweiniad o broses yr Adolygiad a’r Archwiliad i

ddechreuwyr yma: www.disabilitywales.org/crpd17

Am ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â:

Natasha Hirst ar 029 2088 7325 / 07825 211775 neu

Natasha.hirst@disabilitywales.org

Dilynwch ein cynnydd ar gyfryngau cymdeithasol:

@DisabilityWales ar Facebook ac Twitter #CRPD17 #DDPOsGeneva17

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members