£88,000 ar gyfer project ymchwil Caerdydd o dan arweiniad pobl anabl

 

£88,000 ar gyfer project ymchwil Caerdydd o dan arweiniad pobl anabl

Mae Prifysgol Caerdydd wedi derbyn £88,077 fel rhan o raglen ymchwil gwerth £5 miliwn yn trafod byw’n annibynnol gan bobl anabl.

Bydd project “Cyfreithiol Anabl?” yn ymchwilio rhwystrau ac atebion cyflogaeth ym maes y gyfraith ar gyfer pobl anabl. Clustnodwyd y cyllid gan raglen DRILL (ymchwil anabledd er byw’n annibynnol a dysgu), cynllun pum mlynedd a lansiwyd yn 2015 o dan arweiniad pobl anabl gyda chyllid gan Gronfa’r Loteri Fawr.

Rheolir y project gan Dr Debbie Foster, Ysgol Fusnes Caerdydd, ond bydd y gwaith o dan arweiniad pobl anabl, yn cynnwys academyddion a llunwyr polisïau.

Dywedodd Rhian Davies, Anabledd Cymru, sy’n cefnogi projectau DRILL yng Nghymru:

“Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r grant DRILL yma a chefnogi project o dan reolaeth pobl anabl am faterion anabledd. Bydd yn helpu i daclo bylchau mewn tystiolaeth er creu newidiadau gwirioneddol ar gyfer pobl anabl.”

Ychwanegodd Dr Debbie Foster, Ysgol Fusnes Caerdydd “Mae’n gyfle gwych i gynnal ymchwil gyda phobl anabl ym maes y gyfraith. Yn rhy aml tueddir i feddwl bod pobl anabl ond yn gweithio mewn swyddi heb lawer o sgiliau ac nid yn gymwys i weithio yn y proffesiynau uchaf.

Bydd yr ymchwil yma’n ceisio heriau stereoteipiau o’r fath wrth danlinellu cyfraniad pobl anabl ym maes y gyfraith ac wrth nodi’r rhwystrau maent yn dal i wynebu, ynghyd â darpar atebion.”

Yn ogystal mae DRILL wedi gwahodd ceisiadau newydd am gyllid ymchwil a phrojectau. Manylion pellach yn www.drilluk.org.uk.

Lansiwyd rhaglen DRILL yn 2015 gyda chyllid gan Gronfa’r Loteri Fawr ac o dan reolaeth Disability Rights UK, Disability Action Northern Ireland, Inclusion Scotland ac Anabledd Cymru. Bydd DRILL yn edrych i ariannu hyd at 40 peilot ymchwil a phrojectau dros gyfnod o bum mlynedd. Mae eisoes wedi clustnodi cyllid gwerth oddeutu £1,000,000 yn y rownd hon o geisiadau.

Diwedd

Ymholiadau cyfryngau:
Natasha.Hirst@disabilitywales.org

029 2088 7325

www.disabilitywales.org

Golygyddion:

“Cyfreithiol anabl? Profiadau pobl anabl yn y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr: datblygu strategaethau ar gyfer y dyfodol.”

Bydd y project ymchwil 18 mis yn trafod y sefyllfa yng Nghymru a Lloegr o dan reolaeth partneriaeth yn cynnwys Ysgol Fusnes Caerdydd, adran cyfreithwyr anabl Cymdeithas y Gyfraith, Bar Council, cwmni cyfreithiol Hogan Lovells ac ymchwilwyr anabl annibynnol. Bydd Cyfreithiol Anabl? yn dangos beth sy’n bosibl yn achos pobl anabl, gan ddatgelu’r rhwystrau o fewn y proffesiwn cyfreithiol a llunio strategaethau cynhwysol. Bydd yr ymchwil yn codi proffil pobl anabl yn y maes, yn cynyddu eu dylanwad ar bolisïau ac yn hyrwyddo byw’n annibynnol ar gyfer pawb.
Gweithredir rhaglen DRILL o dan reolaeth Disability Rights UK, Disability Action Northern Ireland, Anabledd Cymru ac Inclusion Scotland.

Sefydlwyd grŵp ymgynghorol cenedlaethol ym mhob gwlad, yn cynnwys pobl anabl, academyddion a llunwyr polisïau sy’n darparu cyngor, yn archwilio cynigion ymchwil, gwneud argymhellion ac yn helpu i hyrwyddo’r canlyniadau. Pwyllgor ymchwil canolog, yn cynnwys pobl anabl, academyddion a llunwyr polisïau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, sy’n gyfrifol am y penderfyniad terfynol o ran pa gynigion ymchwil sy’n derbyn cyllid.

 

Cronfa’r Loteri Fawr yw’r cyllidwr mwyaf o weithgaredd cymunedol yn y Deyrnas Unedig. Mae’n rhoi cyfle i bobl wella’u bywydau nhw a’u cymunedau, yn aml wrth gefnogi projectau bach lleol.

 

Mae’n gyfrifol am ddosbarthu 40% o’r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da. Bob blwyddyn bydd yn buddsoddi dros £538 miliwn ac yn rhoi oddeutu 12,000 grant ar draws y Deyrnas Unedig ym meysydd iechyd, addysg, amgylchedd ac elusennol.

 

Ers Mehefin 2004 mae wedi rhoi dros £8 biliwn i brojectau er newid bywydau miliynau o bobl.

 

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members