1,000 o bobl ifanc ag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i gael cyflogaeth o brosiect pum mlynedd newydd gwerth £10mm to gain employment from new £10m five year project

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi derbyn grant o £10m i roi hwb i ragolygon cyflogaeth pobl ifanc yng Nghymru gydag anabledd dysgu ac/neu anhawster dysgu yn cynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD).

 

Fe fydd y prosiect 5 mlynedd,Ymgysylltu i Newid, fydd yn dechrau yn Ebrill 2016, yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr ar draws Cymru i helpu 1,000 o bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac /neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth trwy leoliadau gwaith cyflogedig yn para rhwng 6 a 12 mis.

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn arwain consortiwm o gyrff i ddarparu’r prosiectYmgysylltu i Newid. Mae’r rhain yn cynnwys asiantaethau cyflogaeth gyda chefnogaeth ELITE ac Agoriad, y rhaglen interniaeth ryngwladol Project SEARCH, y corff hunan eiriolaeth Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan a Phrifysgol Caerdydd.

Caiff y prosiect ei gyllido gan grant Gronfa’r Loteri Fawr  Getting Ahead 2 y mwyaf a ddyfarnwyd erioed gan y corff yng Nghymru. Datblygwyd y grant mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i gwrdd â blaenoriaethau i gefnogi plant a phobl ifanc. Caiff ei gyllido gan arian sydd wedi gorwedd yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu ar draws y DU am 15 mlynedd neu ragor.

Mae diweithdra ymysg ieuenctid yng Nghymru yn broblem i bob person ifanc ond i bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth,  dydy’r llwybr i gyflogaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael ddim bob amser yn glir. Fe fydd y prosiect yn ein galluogi i dynnu ar arfer da blaenorol a dangos yn glir beth sy’n gweithio i’r bobl ifanc yma.

Wrth groesawu’r cyllid, dywedodd Zoe Richards, Rheolwraig Personau Ifanc a Gofalwyr yn Anabledd Dysgu Cymru “Mae Anabledd Dysgu Cymru yn falch iawn i fod yn arwain prosiect a fydd yn newid y ffordd y mae pobl ifanc gydag anabledd dysgu/anhawster dysgu yn cynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistig yn cyfrannu at y gweithle yng Nghymru.

“Fe fydd y rhaglen yn ein galluogi i ddangos bod rhaglen gefnogi cyflogaeth wedi’i theilwra ac yn canoli ar y person yn cynhyrchu canlyniadau cyflogaeth hir dymor i’r bobl ifanc yr ydym yn eu cynrychioli. Rydym eisiau sicrhau bod y bobl ifanc yma yn weledol yn y gweithlu yng Nghymru ac yn gweithredu fel modelau rôl i’n cenhedlaeth nesaf o bobl ifanc.”

 

 

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members